Sprostowanie do SIWZ

advertisement
Brzeziny, dnia 19.09.2016r.
Do wszystkich Wykonawców - Oferentów
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Sprostowanie do SIWZ z dnia 16.09.2016r.
Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) Zamawiający informuje, że dokonuje
sprostowania następujących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Dodaje się:
8.11.8. Oświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Załącznik nr 6
Było:
11.1 Ofertę przetargową należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, opisaną nazwą i
adresem Wykonawcy oraz hasłem: Przetarg – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Jest:
11.1 Ofertę przetargową należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, opisaną nazwą i
adresem Wykonawcy oraz hasłem: Przetarg – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Było:
14.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie
zawarcie umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 6 do SIWZ.
Jest:
14.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie
zawarcie umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 8 do SIWZ.
1
Było:
17.1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w „Projekcie umowy” – Załącznik Nr 6
do SIWZ.
Jest:
17.1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w „Projekcie umowy” – Załącznik Nr 8
do SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że powyższe sprostowanie treści SIWZ stanowi jej
integralną część, a przy tym z uwagi na zakres i charakter nie wpływa na konieczność
przedłużenia terminu składania ofert.
Kierownik MOPS w Brzezinach
Teresa Kwiecień
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards