pytanie - odpowiedź

advertisement
Znak: 54/OPZ/341/1/2010
Mrągowo, 30.12.2010 r.
Dot. przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie
miasta Mrągowo”.
ZAWIADOMIENIE
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:
Zapytanie 1.
…
Odpowiedzi Zamawiającego:
Pkt 2
Zużycie energii od 01.05.2009 r. do 31.10.2010 r. wynosiło – 46524,71 kWh
Pkt.3
ppkt 2
Ilość 430 szt., tak jak podał Zamawiający w SIWZ, ta ilość kwiatów odnosi się do donic
betonowych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego, do nasadzeń 1 x w roku
Ilość 400 szt., tak jak podał Zamawiający w SIWZ, ta ilość kwiatów odnosi się do donic
betonowych, (lokalizacja – poz. 37 załącznik do umowy), do nasadzeń 2 x w roku.
Ilość roślin przy powierzchni 545m2 rabat do nasadzeń jednorocznych przy rozstawie 12 cm
x 12 cm, nie przekroczy 5000 szt. Gatunki roślin wraz z ich wielkością zostały podane przez
Zamawiającego w SIWZ.
Ilość roślin na uzupełnienie wypadów, zależy od jakości materiału zakupionego i
wysadzonego przez Wykonawcę oraz od jakości prac nasadzeniowych Wykonawcy, ilość
roślin na uzupełnienie skradzionych – do 80 szt. na rok.
ppkt. 3
Zgodnie z § 7 umowy, Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt sprzęt,
materiały, narzędzia niezbędne do realizacji umowy, transport oraz utylizację odpadów
stałych i płynnych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (art. 3 ust. 3 pkt 22 i art. 5
ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r., Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251).
ppkt.6
powierzchnia alejek gruntowych, tak jak w załączniku do umowy – poz. 27, 28, 1- Park
Sikorskiego 1480m2
powierzchnia utwardzona, tak jak w załączniku do umowy oprócz poz. 27,28, 1- Park
Sikorskiego 850m2
powierzchnia z drobnego kamienia - 980 m2
ppkt. 7
tak, jak podano w SIWZ
Pkt. 4
- powierzchnia ławki drewnianej z elementami żeliwnymi - 2,87 m2
- powierzchnia ławki drewnianej z elementami betonowymi - 3,30 m2
powierzchnia kosza drewnianego z elementami żeliwnymi - 1,05 m2
- powierzchnia kosza drewnianego z elementami żeliwnymi - 0,65 m2
- powierzchnia daszka - 21,60 m2
Powyższe zawiadomienie należy traktować jako część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia Nr 54/OPZ/341/2010 z dnia 22.12.2010 r.
E.K./M.K
Download