CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I

advertisement
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MW
ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 334/CWTiD/2013,
którego przedmiotem jest: dostawa fabrycznie nowych przyrządów pomiarowych i urządzeń sieciowych do CWTiD MW ul. Sobieskiego 277, 84-200
Wejherowo w podziale na dwa pakiety.
Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo,
tel.: 58 6765621, faks : 58 6765787, w dniu: 12/11/2013 otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień :
Lp
Treść zapytania
1
Dotyczy multimetru cyfrowego warsztatowego –poz. 2 w
PAKIECIE II – PRZYRZĄDY POMIAROWE (przyrząd FLUKE
8808A).
Zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta częstotliwość
mierzonego sygnału wynosi 20Hz do 100kHz, natomiast w SIWZ
istnieje zapis: „zakres pomiaru napięcia AC - od 1μV-200mV do 750V
(częstotliwość mierzonego sygnału od 10Hz do 100 kHz). Proszę
o wyjaśnienie zaistniałej pomyłki.
2
Wg informacji na stronie producenta przełącznik Cisco WSC2960CPD-8PT-L nie posiada portu Ethernet 10/100Mbps
Wyjaśnienie zamawiającego
Zamawiający zmienia:
- zakres pomiaru częstotliwości od 20Hz do 1MHz;
- zakres pomiaru napięcia AC od 200mV do 750V
- częstotliwość mierzonego sygnału od 20Hz do 1MHz.
Zamawiający skreśla w wymaganiach dla przełącznika Cisco WSC2960CPD-8PT-L zarządzanie poprzez port Ethernet 10/100Mbps
dedykowany do zarządzania pozapasmowego.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Niniejszy dokument jest integralną częścią SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
KOMENDANT
kmdr Roman KREFT
Download