PAKIET II – HERBATA, KAWA, PRZYPRAWY

advertisement
CZĘŚĆ VIII A - FORMULARZ CENOWY
1. Niniejszy Formularz (stanowiący treść oferty) należy wypełnić lub sporządzić wg poniższego wzoru (zachowując ilość i kolejność kolumn) - zgodnie z opisem w SIWZ poniżej.
A. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp.
2. Oferta będzie oceniona z sumy wartości brutto.
3. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: CZĘŚĆ V B SIWZ.
4. Cena oferty musi zawierać rozliczenie wszelkich kosztów (tj.: przygotowanie dostaw, opakowanie, transport, za i rozładunek), związanych z dostawą przedmiotu zamówienia – loco Magazyn
Żywnościowy Zamawiającego: Oddziały Psychiatryczne w Straszęcinie k. Dębicy.
PRODUKTY WĘDLINIARSKIE INNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ
L. P.
NAZWA ASORTYMENTU
ILOŚĆ
NA
12 MIEŚ.
1.
SDALCESON WIEPRZOWY W JELICIE
NATURALNYM
380 kg
2.
PASZTETOWA WIEJSKA W JELICIE
NATURALNYM
50 kg
3.
KASZANKA Z KASZĄ JECZMIENNĄ
W JELICIE ANTURALNYM
1 000 kg
4.
FLAKI WYBOROWE WOŁOWE
1 000 kg
CENA JEDN.
NETTO
W ZŁ
SUMA
WARTOŚCI NETTO:
WARTOŚĆ NETTO W
ZŁ
STAWKA
VAT
SUMA
WARTOŚCI
BRUTTO:
……........................................................................................................
Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
WARTOŚĆ BRUTTO
W ZŁ
NAZWA
PRODUCENTA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards