Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie

advertisement
Szkoła Podstawowa Nr 74
Szczecin, dnia 02.06.2017r.
Im. Stanisława Grońskiego
ul. Seledynowa 50
70 -781 Szczecin
Wykonawcy uczestniczący
w postepowaniu
Znak sprawy: SP74.261.01.2017
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę
mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej Nr 74 w Szczecinie.
Nr
oferty
Nazwa firmy
Termin
wykonania
zamówienia
Okres
gwarancji
Warunki
płatności
Cena
Kryteria oceny oferty
Wysokość kary
Produkty
umownej
ekologiczne
[zł]
1
2
Hurtownia
Wielobranżowa
Rojan
Sp. J.
J. Patruś & R.
Bączyński
Ząbrowo 30
78-120 Gościno
„MADAR”
Dariusz Watral
ul. Floriana
Krygiera
71 – 001
Szczecin
[zł]
250,00 zł
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
176 636,20
za każdy dzień
opóźnienia w realizacji
przedmiotu umowy
[szt.]
0
250,00 zł z
a każdy dzień opóźnienia
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
169 516,70 w wykonaniu przedmiotu
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
169 015,35
0
umowy
3
BISSA Sp. z o .o
ul. Usługowa 6A
73-110 Stargard
4
Centrum Mięsne
DROBIMAX II
Sp. z o. o Spółka
Komandytowa
ul. Budowlana 4
88-100
Inowrocław
250,00 zł
0
za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy
100,00 zł
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
Zgodnie
z SIWZ
174 639,10
za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy
0
Zamawiający, na podstawia art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych(tj. Dz. U. z 2015r poz.2164 z późn. zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert
w przedmiotowym postępowaniu.
1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:
Dla mięsa i przetworów mięsnych – 168 865,00 złotych brutto.
2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia , okresu gwarancji, warunków płatności, wysokości kar za każdy
dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz ilości produktów ekologicznych:
3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej Nr 74,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
grupa_kapitalowa.do
c
grupa_kapitalowa.pdf
Download