Warszawa, 3 lutego 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

advertisement
Warszawa, 24 lipca 2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, instalację i wdrożenie
informatycznego systemu kadrowo-płacowego znak sprawy: r/5/12/2009
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 nr 223,
poz. 1655 ze zm.) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły
do Zamawiającego od jednego z uczestników postępowania dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych
do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:
1)
Czy dopuszczacie Państwo wdrożenie aplikacji opartej o bazę danych Oracle?
Jeśli tak, to czy koszt bazy danych powinien zostać ujęty w pozycji kosztowej ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aplikacji opartej o bazę danych Oracle pod
warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie inne wymagania określone w SIWZ. W
takiej sytuacji: koszt bazy danych oraz wszystkie inne koszty niezbędne dla jej
implementacji i spełnienia pozostałych wymagań SIWZ przy założeniu, że Zamawiający
nie przewiduje dodatkowych środków na budowę nowego środowiska serwerowego,
muszą zostać ujęte w odpowiedniej pozycji kosztowej.
2)
Warunek dostępności interfejsu użytkownika aplikacji w przeglądarce
internetowej krytycznie ogranicza ilość systemów branych pod uwagę.
Większość dostępnych na rynku aplikacji ogranicza funkcjonalność dostępną
poprzez WWW do tzw. aplikacji self-service’owych dedykowanych dla
pracowników. Interfejs „przeglądarkowy” z racji technologii nie jest w stanie
zapewnić funkcjonalności interfejsu „grubo klienckiego”. Czy dopuszczacie
Państwo możliwość wyboru rozwiązań opartych o tzw. Interfejs „grubo
kliencki” gdzie warstwa użytkownika oparta jest np. o Framework 3.5 ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby oferowany system w warstwie klienckiej w oparciu
o interfejs „grubego klienta”. Interfejs użytkownika pracujący w przeglądarce
internetowej będzie wymagany dla funkcjonalności typu self-service,
przewidzianych dla pracowników Zamawiającego zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
Z poważaniem
Adam Wiktorowski
Przewodniczący Komisji Przetargowej
1
Download