odpowied ź - WUP Kraków

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Organizacji i Zarządzania
Stanowisko ds. zamówień publicznych
PL. NA STAWACH 1
30-107 KRAKÓW
Pismo: OZ-Z.271.25.2012/1
KRAKÓW dnia: 2012-04-30
Do wszystkich Wykonawców
O DPOWI E DŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-04-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony, na:
Na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie bazy danych zasobów ludzkich opartej o
interfejs webowy - narzędzia informatycznego służącego do prezentacji danych o
zasobach ludzkich w małopolskich powiatach.,
Pytanie 1 z dnia 27.04.2012
„Czy przy wdrażaniu rozwiązań typu open source Zamawiający uzna za wystarczającą
dokumentację udostępnianą przez twórców danego rozwiązania, np. dla cms’a Joomli:
api.joomla.org/li_Joomla-Platform.html ?”
Odpowiedź Zamawiającego:
Przy wdrażaniu rozwiązań typu open source Zamawiający uzna za wystarczającą
dokumentację udostępnianą przez twórców danego rozwiązania.
Pytanie 2 z dnia 27.04.2012:
Zwracam się z prośbą wyjaśnienia czy w ramach
„Wiedza i doświadczenie – Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie
przynajmniej dwie usługi, każda o wartości co najmniej 15 000 zł brutto, dotyczące
wykonania autorskich stron www, serwisów www o charakterze portalowym w technologii
php lub asp z użyciem baz danych My SQL lub MS SQL. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia”
można podpiąć referencje produktów wykonanych w technologiach alternatywnych do php 0
asp. Na przykład: python, java, perl bądź inne języki skryptowe wysokiego poziomu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony jedynie wtedy, gdy
wykonawca wykaże, iż wykonał należycie przynajmniej dwie usługi, każda o wartości co
najmniej 15 000 zł brutto, dotyczące wykonania autorskich stron www, serwisów www o
charakterze portalowym w technologii php lub asp z użyciem baz danych My SQL lub MS
SQL. Referencje „produktów wykonanych w technologiach alternatywnych do php 0 asp. Na
przykład: python, java, perl bądź inne języki skryptowe wysokiego poziomu” nie zostaną
uznane jako spełniony warunek.
Pytanie 3 z dnia 27.04.2012:
W opisie przedmiotu zamówienia w rozdziale IX "Administrator systemu" zawarto zapis
„Dla administratora systemu będą dostępne następujące funkcjonalności administracyjne: …
- obsługa wersjonowania”. Które treści i materiały mają podlegać wersjonowaniu? Czy
wszystkie dostępne w serwisie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Panel administracyjny systemu ma zapewniać obsługę wersjonowania wprowadzanych
artykułów.
Pytanie 4 z dnia 27.04.2012:
W jaki sposób Zamawiający będzie realizował zapisy §4, p.3, Umowy, jeśli Wykonawca
do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzysta licencje (bazy danych, narzędzia), do
których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe?
Odpowiedź zamawiającego:
W świetle rozdz. X – Wymagania niefunkcjonalne w ramach Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia §4 ust 3 Projektu Umowy nie definiuje ani licencji do narzędzi
wymaganych, ani też licencji do systemu zarządzania bazą danych, które może być potrzebna
Wykonawcy do stworzenia Przedmiotu zamówienia.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
…………………………….
Download