niniejszym postępowaniu na dostawę leków do Apteki Szpitalnej

advertisement
Gdańsk, dnia 13.08.2013r.
Sekcja Zamówień Publicznych
telefon /fax: 058 344-44-40
e-mail: [email protected]
Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 14/E/P/2013
Przedmiot zamówienia: dostawa leków w rozbiciu na 130 pakietów
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
1.Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu 02.08. 2013 r. zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie:
Pytanie Wykonawcy
Mając na uwadze fakt, że na Polskim rynku dostępna jest Antytrombina III mająca wskazanie we wrodzonym niedoborze
antytrombiny III oraz mająca wskazanie we wrodzonym i nabytym niedoborze antytrombiny III zwracamy się z zapytaniem czy
Zamawiający wymaga w pakiecie numer 50, pozycja numer 1, 2 produktu mającego wskazanie we wrodzonym i nabytym
niedoborze antytrombiny III?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga leków określonych w Pakiecie nr 50, poz. 1i 2 zgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w
zakresie w/w pakietu, bez szczegółowego określenia wskazań do zastosowania.
2.Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu 05.08. 2013 r. zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie:
Pytanie Wykonawcy
Czy w związku z tym, że produkty lecznicze w zakresie pakietów od 117 do 130 są sprowadzane w ramach importu docelowego,
Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia/przedstawienia aktualnych dokumentów dopuszczających
oferowany produkt leczniczy do obrotu?
Odpowiedź Zamawiającego
Na etapie postępowania taki dokument nie jest wymagany. Zamawiający informuje, że Wykonawca w „formularzu ofertowo –
cenowym – oświadczenie ofertowe” – zał. nr 2 do SIWZ w pkt.8 jedynie oświadcza „……………. że wszystkie produkty oferowane w
niniejszym postępowaniu na dostawę leków do Apteki Szpitalnej posiadają odpowiednie świadectwa rejestracji i certyfikaty
dopuszczające je do stosowania i obrotu na terytorium Polski, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), o ile są wymagane przez przepisy prawne.”
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr 14/E/P/2013 na dostawę
leków do siedziby Zamawiającego( ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk) w rozbiciu na 130 pakietów asortymentowych
poprzez:.
doprecyzowanie § 6 pkt 1 umowy ( zał. nr 7 do SIWZ).
Treść przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia leków zgodnie z wymaganiami SIWZ i przedłożenia Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych i aktualnych dokumentów dopuszczających do stosowania w służbie zdrowia w szpitalach i obrotu na terenie Polski.
Treść po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia leków zgodnie z wymaganiami SIWZ i przedłożenia Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych i aktualnych dokumentów dopuszczających do stosowania w służbie zdrowia w szpitalach i obrotu na terenie Polski , o
ile są wymagane przez przepisy prawne.
W załączeniu zmodyfikowany SIWZ.
3.Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu 08.08. 2013 r. zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytanie:
Pytanie Wykonawcy
Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 65, w pozycji 1 miał na myśli płyn fizjologiczny, wieloelektrolitowy
izotoniczny w butelce z dwoma niezależnymi portami – 500 ml o składzie:
Na+ - 141 mmol/l
K+ - 5 mmol.l
Ca++ - 2 mmol/l
Mg++ - 1 mmol/l
Cl- - 109 mmol/l
Octany – 34 mmol/l
Cytryniany – 3 mmol/l
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 31.07.2013r. Zamawiający pod określeniem płyn wieloelektrolitowy w pakiecie 65
poz.1 rozumie płyn izotoniczny stosowany do wlewów dożylnych mający w składzie podstawowe elektrolity (w tym Na, K, Mg, Cl).
Ponadto rodzaj opakowania dla przedmiotu zamówienia został określony w pakiecie nr 65.
SIWZ po modyfikacji ( do pobrania na stronie Zamawiającego www.pcchz.pl)
Download