Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
DAT/05/N/D/2013
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – środki czystości dla IHAR-PIB w
Radzikowie.
Wszystkie dostarczane produkty muszą:
- pochodzić z bieżącej produkcji
posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania
oraz datą ich przydatności do stosowania.
- posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie z widocznym terminem przydatności do użytku,
- posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę
producenta artykułu.
- posiadac gwarancję producenta
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne z zastrzeżeniem, aby produkt równoważny posiadał
identyczne lub lepsze parametry jak produkty wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do
SIWZ.
Przez ,, produkty równoważne”Zamawiający rozumie produkty o właściwościach takich samych jak
te, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Posiadający te same właściwości, co wskazany w SIWZ konkretny z nazwy lub
pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji
produktu.
Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie ofert równoważnych,
jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się
wyspecyfikowane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry
stanowią minimum techniczno-jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły
podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Wykazanie równoważności dostawy (zgodnie z
art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. Oferowane przez Wykonawcę produkty
równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia wymagań jakościowych może wezwać
Wykonawcę do dostarczenia wskazanych próbek oferowanego asortymentu. Ilość próbek i termin ich
dostarczenia będą określone odrębnym pismem.
Do każdej dostawy produktów chemicznych wykonawca zamówienia zobowiązany jest dostarczać
aktualne z roku dostawy karty charakterystyk (wymóg inspekcji sanitarnej). Aktualne karty
charakterystyk produktów chemicznych stanowią materiał pomocniczy (instruktażowy) dla
bezpiecznego postępowania w transporcie, przechowywaniu i stosowaniu.
Zamówienie obejmuje dostawę zamawianych środków czystości transportem Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości asortymentu, z zachowaniem cen jednostkowych
podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ilości wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ są wielkościami
szacunkowymi, orientacyjnymi służącymi do porównania ofert. Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie z tytułu realizacji dostaw w wielkościach podanych w tabeli załącznika nr 5 do SIWZ.
Zamawiający planuje składanie zapotrzebowania dwa razy w miesiącu. Zamówienia będą składane
przez pracownika Działu Administracyjno-Technicznego IHAR-PIB w Radzikowie za pośrednictwem
faksu bądź e-maila. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zapotrzebowania i
realizację zamówienia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego zapotrzebowania.
Kod CPV:
18 42 43 00-0 Rękawice jednorazowe
33 71 19 00-6 Mydło
33 76 00 00-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe do rąk, serwety.
39 80 00 00-0 Środki czyszczące i polerujące
Realizacja zamówienia będzie odbywała się poprzez sukcesywne dostawy w okresie od daty zawarcia
umowy do dnia 31.03.2014 r lub do wyczerpania kwoty brutto umowy.
Download