rozdział vii - BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

advertisement
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Dyrektor Generalny
Warszawa,
13.05.2014 r.
BDGzp–2120B–37/TH/14
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
dot. postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące postępowania prowadzonego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do
Zamawiającego wpłynął wniosek o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej ”SIWZ”, który przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią.
Wniosek:
Zwracam się z prośbą o weryfikację i zmianę wymagań stawianych Wykonawcom
w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
ubiegający się o zamówienie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował co najmniej dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
np.: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych itp. o wartości minimum
2 500 000,00 zł brutto każda dostawa. (Rozdział IV pkt.1 SIWZ).
Bazując na wieloletnim doświadczeniu na branży materiałów eksploatacyjnych
pragniemy poinformować Zamawiającego, że liczba podmiotów które realizują zamówienia
o wymaganej wartości jest bardzo mocno ograniczona. Zamawiający żądając przedstawienia
referencji o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto w znaczący sposób ogranicza liczbę
podmiotów które mogą złożyć ofertę. Zwracamy uwagę, że sytuacja w której ofertę złoży
jeden lub dwóch Wykonawców, zwiększy cenę wykonania zamówienia, jak również
ogranicza konkurencję.
W związku z powyższymi faktami instytucje prowadzące postępowania
o najwyższych wartościach na rynku dla zachowania zasady uczciwej konkurencji jak
również uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty najczęściej wymagają złożenia kilku
referencji, których łączna wartość potwierdza możliwość zrealizowania zamówienia
w określonym zakresie np.:
Przetarg nr PN/2/TONERY/2014 na dostawy materiałów eksploatacyjnych
prowadzony przez Izbę Skarbową w Warszawie. Szacunkowa wartość przedmiotu
zamówienia 6 821 115,02 zł. Zamawiający na potwierdzenie posiadania wiedzy
i doświadczenia wymagał przedstawienia referencji potwierdzających wykonanie
3 dostaw o wartości co najmniej 300 000,00 zł.
Przetarg nr 60/KPW/ŁĄCZN/2013 na dostawę materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń drukujących prowadzony przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni.
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia 2 021 000,00 zł. Zamawiający na
potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia wymagał przedstawienia
referencji potwierdzających wykonanie 3 zamówień o wartości co najmniej
800 000,00 zł.
Przetarg na BDGzp-2120B-13/12 na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych prowadzony przez
Zamawiającego. Szacunkowa wartość zamówienia 3 639 361,63 zł na potwierdzenie
posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymagał przedstawienia referencji
potwierdzających wykonanie 2 zamówień o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł.
Państwa jednostka przewiduje realizację umowy sukcesywnie przez okres 18 miesięcy.
Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia można z pełnym obiektywizmem
stwierdzić, iż Wykonawca który ma potencjał na realizację kilku zamówień o łącznej
wartości równej lub wyższej od wymaganej przez Zamawiającego będzie w stanie
realizować dostawy do jednego odbiorcy.
W związku z w/w faktami zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymagań
potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia stawianych Wykonawcom
w przedmiotowym postepowaniu.
Porównując wyspecyfikowany przez Zmawiającego asortyment z produktami wymaganymi
w poprzednim postępowaniu z uwagi na zbliżoną wartość proponujemy wprowadzenie
wymogu przedstawienia referencji potwierdzających wykonanie 2 zamówień o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł.
Dodatkowo zwracamy uwagę, iż Zamawiający w postępowaniach o wartości
zbliżonej do przedmiotowego w ramach potwierdzenia spełniania warunków o których
mowa w art. 22 ustawy PZP wymagają również potwierdzenia sytuacji ekonomicznej
i finansowej. W naszej ocenie wprowadzenie wymogu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej
i finansowej poprzez wymaganie od Wykonawców złożenia informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków lub
zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę min. 1 000 000,00 zł wraz z obniżeniem kwoty
wymaganych referencji zabezpieczy interes Zamawiającego w sposób równie skuteczny jak
obecne zapisy w SIWZ. Umożliwiając jednocześnie złożenie oferty większej ilości
Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), dokonał
następującej zmiany w ust. 1 w Rozdziale IV SIWZ:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych np.: drukarek, kserokopiarek,
urządzeń wielofunkcyjnych itp. o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto każda
dostawa.
W przypadku gdy wartość dostawy była wyrażona w walucie obcej – równowartość
w złotych ustala się wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie
dostawy.”
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający postanowił przedłużyć termin
składania ofert do dnia 5 czerwca 2014 r. do godz. 10.30. Otwarcie ofert odbędzie się tego
samego dnia o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30,
pok. 122.
Download