Zaproszenie do złożenia oferty

advertisement
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE
BEZPRZETARGOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zaprasza
do złożenia oferty cenowej na
dostawy zamkniętego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
ZP.3322.25.2017
CPV 33141300-3, spełniające wymagane warunki wynikające z aktualnych norm i przepisów,
w szczególności z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107
poz.679 ze zm.).
1. Dotyczy pakietu 1.
Wymagania dotyczące systemu:
1) Możliwość próżniowego oraz aspiracyjnego pobierania krwi.
2) System zabezpieczający personel przed kontaktem zakaźnym.
3) Materiał, z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w
transporcie jak i podczas wirowania krwi.
4) Wszystkie elementy systemu zamkniętego pobierania krwi muszą pochodzić od
jednego producenta.
5) Do oferty należy dołączyć próbki.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby
zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dostawy będą sukcesywne stosownie do potrzeb.
3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej
ceny – 100%.
4. Wykaz załączników i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy
b) Formularz asortymentowo-cenowy
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert.
Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta, określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie właściwym do organizacji firmy oferenta. Upoważnienie (pełnomocnictwo)
do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez oferenta.
6. Określenie miejsca, sposobu i terminów składania ofert.
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Dostawy zamkniętego aspiracyjnopróżniowego systemu pobierania krwi” na adres Zamawiającego:
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pok. 39
5.
do dnia 20.04.2017 r. do godz. 10:00
7. Jednocześnie zamawiający informuje, że ilości podane w zapytaniu są ilościami
szacunkowymi i zastrzega sobie, że po zapoznaniu się z pełną ofertą może zlecić realizację
zamówienia w niepełnym zakresie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres
24 miesięcy od daty podpisania umowy z zapewnieniem realizacji dostaw na własny
koszt i ryzyko do magazynu zamawiającego. Ustawy o zamówieniach publicznych do tego
zapytania na podstawie art. 4 ust. 8, nie stosuje się.
8. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w godz. 9:00 –
14:00 pod numerem tel.
89 678 53 68 Beata Aneszko - sprawy merytoryczne dotyczące produktu
89 678 53 44 Aleksandra Zimnoch – sprawy proceduralne
9. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub
listownie.
10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym
etapie postępowania, bez podania przyczyn.
Olsztyn, dn. 12.04.2017 r.
DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa
Psychiatrycznego w Olsztynie
Jan Citko
/podpis na oryginale/
Download