Ogłoszenie o zamówieniu

advertisement
Znak sprawy; ZO/2/2017/02/20
Radzymin dnia 20.02.2017r.
Zamawiający
Centrum Medyczne im. Bitwy
Warszawskiej 1920r. w Radzyminie SPZZOZ
ul. Konstytucji 3 Maja 17
05-250 Radzymin
tel. 22 760 71 79
www.cmradzymin.pl
e-mail; [email protected]
Godziny urzędowania: 8.30 - 15.00
ZAPYTANIE CENOWE (OFERTOWE)
Działając na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych –
znowelizowanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. art. 4 pkt.8 , oraz Regulaminu zatwierdzonego
Zarządzeniem Nr 14/2014 Dyrektora Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w
Radzyminie - SPZZOZ z dnia 16.04.2014r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro do
niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
1. Zamawiający : Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia;
Zakup i dostawa środków czystości i worków foliowych szczegółowo określonych w załączniku Nr 2
do zapytania ofertowego.
3. Termin realizacji zamówienia; 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. Warunki płatności; 30 dni od daty wystawienia faktury .
5. Określone w Formularzach cenowych ilości są wielkością szacunkową i mogą zostać zredukowane
do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy jest wolny od wad oraz posiada wszelkie
wymagane prawem atesty i zezwolenia.
7. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówień własnym transportem lub przesyłką kurierską
na własny koszt i ryzyko, przy czym dostawa obejmuje również wyładowanie przedmiotu
zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne dostawy w terminie 3 dni robocze od daty
złożenia zamówienia, w godzinach od 9,00 do 14,30.
9. Asortyment dostarczony do Zamawiającego, winien posiadać terminu przydatności nie krótszy
niż 3 miesiące.
10. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności,
wskazujących, że którakolwiek z dostaw nie zostanie wykonana w terminie, Wykonawca
niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia.
11. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, tj. od daty
zawarcia umowy, na okres 1 roku - zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy
w formie pisemnej lub drogą faksową.
12. Kryteria oceny ofert ;
Zamawiający dokonany oceny ofert, w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert, przedstawione poniżej.
60% cena
40% - Termin dostawy
Termin dostawy 2 dni - 40 pkt.
Termin dostawy 3 dni - 20 pkt.
Szczegółowy opis wzoru:
Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 60% punktów całkowitej oceny): 0-60 pkt.
Oferta posiadająca najniższą cenę uzyskuje najwyższą ocenę obliczoną wg wzoru:
Najniższą cena brutto oferty
------------------------------( 100) x 60 (waga kryterium) = ilość punktów
Cenę brutto oferty badanej
Termin dostawy ( oferta może otrzymać maksymalnie 40% punktów całkowitej oceny): 0-40 pkt.
Najkrótszy termin dostawy
---------------------------------(100) x 40 (waga kryterium) = ilość punktów
termin dostawy oferty badanej
Najkrótszy termin dostawy uzyskuje najwyższą oceną obliczoną wg wzoru:
Termin dostawy 2 dni - 40 pkt.
Termin dostawy 3 dni - 20 pkt.
13. Miejsce i termin złożenia oferty ;
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 17 budynek przychodni II piętro pok. 221
do dnia 01.03.2017r., do godz. 10,30
Termin otwarcia ofert ;
Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 17 budynek przychodni II piętro pok. 221
01.03.2017r. o godz. 11,00
14.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ; Elżbieta Wołynko
e-mail; [email protected]
tel. 22
760-71-79
15. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi załącznikami i
dokumentami w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)
16. Oferta winna być podpisana przez osobę wymienioną w dokumentach uprawniających do
występowania w obrocie prawnym.
17. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie 1 opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób
następujący:
„Oferta – Zakup i dostawę środków czystości i worków foliowych "
nie otwierać przed 01.03.2017r. , godz. 11.00 "
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
19. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania cenowego oraz danych zawartych w
ofercie.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wymagane dokumenty i oświadczenia stanowiące integralną część oferty;
1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
2. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków (Załącznik nr 4) podpisane przez Wykonawcę
4. Załącznik Nr 4 Umowa wzór parafowany przez Wykonawcę, potwierdzający że oferenta zapoznał
się z treścią wzoru umowy i nie wnosi zastrzeżeń
5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6. Załącznik Nr 6 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dyrektor Grzegorz Krycki
Download