Chełmsko Śląskie, dnia 13.12.2011 r. ZMIANA ZAPROSZENIA DO

advertisement
Chełmsko Śląskie, dnia 13.12.2011 r.
ZMIANA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ z dnia 12.12.2011 r.
Dotyczy: DOSTAWY 16 SZTUK KOMPUTERÓW STACJONARNYCH,
POLEASINGOWYCH
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chełmskich”
Chełmsko Śląskie,
ul. Kolonia 14, 58-420 Lubawka
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Jest:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 16 sztuk komputerów
stacjonarnych, poleasingowych, spełniających następujące wymagania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Procesor:
Procesor o częstotliwości 1,5 MHz lub wyższy
Pamięć:
1 GB pamięci RAM lub więcej
Dysk twardy:
80 GB
Stacja dysków:
napęd DVD (nagrywarka)
Ekran:
Monitor 17 cali lub większy
Mysz:
Tak
Klawiatura:
Tak
Oprogramowanie:
Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power Point)
System operacyjny: Windows
Wino być:
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 16 sztuk komputerów
stacjonarnych, poleasingowych, spełniających następujące wymagania:
1. Procesor:
serii Intel Core 2 taktowanie 1,86 GHz
2. Pamięć:
2 GB
3. Dysk twardy:
40 GB
4. Stacja dysków:
napęd DVD (nagrywarka)
5. Zintegrowana karta graficzna
6. Ekran:
Monitor 17 TFT cali lub większy
7. Mysz:
Tak
8. Klawiatura:
Tak
9. Oprogramowanie:
Microsoft Office 2007 Basic
10. System operacyjny: Windows 7 Professional + opcja na maszynie wirtualnej Windows
XP
11. Okres gwarancji: 12 miesięcy (door to door)
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Do wypełnionego formularza oferty (załącznik Nr 1) powinien być dołączony aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Termin dostawy komputerów: do 29 grudnia 2011 r.
3. Warunki płatności: przelewem w terminie 7 dni od przekazania faktury VAT;
4. Okres gwarancji minimum 1 rok od dnia odbioru końcowego.
IV. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę można przesłać faksem, droga elektroniczną lub pisemnie do dnia 16 grudnia
2011 r. do godz. 12.00
adres : Zespół Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chełmskich”
ul. Kolonia 14
Chełmsko Śląskie
58-420 Lubawka
nr faxu: (75) 74 22 116
e-mail: [email protected]
2. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pani Katarzyna
Borkowska, tel. 75 74 22 116.
Jest:
V. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.
Winno być:
________________
Jest:
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. W ofercie należy przedstawić cenę netto i cenę brutto dostawy przedmiotu zamówienia
oraz stawkę i kwotę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Cena winna zawierać wszystkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
Winno być:
1. W ofercie należy przedstawić cenę brutto dostawy. Oświadczam, że zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Zespół Szkół Publicznych im. „Tkaczy Chełmskich” w Chełmsku Śląskim jest szkołą
publiczna prowadzoną przez Gminę Lubawka i potwierdzam, że sprzęt komputerowy
wymieniony w powyższym zaproszeniu będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych
przez naszą placówkę. Zatem zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 26 Ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz 1054) stosuje się stawkę
podatku od towarów i usług w wysokości 0%.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Cena winna zawierać wszystkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
Jest:
Załączniki:
1. Załącznik numer 1 Formularz ofertowy dostawa komputerów
2. Załącznik numer 2 umowy dostawy komputerów
Winno być:
Załącznik Numer 1 Formularz ofertowy dostawa komputerów - poprawiony
Załącznik Numer 2 Wzór umowy dostawa komputerów - poprawiony
Zatwierdzam:
Dyrektor
Zespół Szkół Publicznych
w Chełmsku Śląskim
-/ Alina Wróbel
Download