Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

advertisement
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
ZDN/077/140/2016 z dnia 02.11.2016 r.
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz.
615, z późn. zm.).
I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Maria Gołębiowska, [email protected]
Jadwiga Jarzyna, [email protected]
II. Uzasadnienie zastosowania art. 4d.1pkt.1 PZP – oświadczenie dysponenta
środków
Przedmiotem zamówienia są usługi/dostawy służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Usługi/dostawy te nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej,
mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub
rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Modernizacja komory ciśnieniowej pozwalająca na pomiar prędkości fal sprężystych
na próbkach skalnych w warunkach zmiennego ciśnienia; w skład aparatury wchodzą
elementy:
1 Przetwornik ciśnienia- obciążenie osiowe i ciśnienie komory, PX329-10KG5V, ilość 2,
2 Łącznik do przetwornika ciśnienia, PT06V-10-6S, ilość 2,
3 Czujnik przemieszczeń liniowych LVDT, TR-50, ilość 1,
4 Uchwyt do czujnika LVDT, 23YX16, ilość 1,
5 Zasilanie do czujnika LVDT, 11Y715, ilość 2,
6 Węże hydrauliczne do komory ciśnieniowej, interface to trx cell, ilość 1,
7 Masywna podstawa, 6201-60, ilość 1,
Strona 1 z 3
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
8 Złączka 1/4", 11K693, ilość 2,
9 Pompa ciśnieniowa do komory (10 000 PSI), ilość 1,
10 Obwodowy zespół walca z precyzyjnymi łożyskami tocznymi i komorą LVDT do
pomiaru odkształceń promieniowych, DEF-RCP-054, ilość 1,
11 Czujnik ciśnienia, SR-DF-C375HP-100, ilość 1,
12 Koszt montażu podzespołów oraz uruchomienia komory wliczony w cenę
modernizacji
IV. TERMIN REALIZACJI
Termin dostawy: do 8 tygodni od daty podpisania umowy
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację całości zamówienia
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że w ostatnich 3 latach
zrealizował min 2 zamówienia z zakresu dostawy aparatury pomiarowej do
badania oporności i prędkości na próbkach skał.
VI. Wymagania dla Dostawcy:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał min 2 zamówienia z zakresu
dostawy aparatury pomiarowej do badania oporności i prędkości na próbkach skał.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
następującymi kryteriami: 100 % cena
zamawiający
będzie
kierować
się
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą
ocenę.
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, potwierdzonej
protokołem odbioru przez obie strony, po każdorazowym dostarczeniu wyników
zgodnych z zamówieniem.
Strona 2 z 3
Załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki
(Zarządzenie Rektora AGH Nr 10/2014 z 25 kwietnia 2014 r.)
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres: [email protected]
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e-mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 7 dni od daty publikacji ogłoszenia,
tj. 10.11.2016 r. g. 9:00.
Strona 3 z 3
Download