Ostrołęka, 2016-02-08 PR – NMF.042.4.1.1.2016 ZAPYTANIE

advertisement
Ostrołęka, 2016-02-08
PR – NMF.042.4.1.1.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Powiat Ostrołęcki z siedzibą 07-410 Ostrołęka, pl. Gen J. Bema 5,
tel.: 29 764 27 49, fax.: 29 764 32 81, e-mail: [email protected].
W związku z realizacją Projektu „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu
oddechowego w powiecie ostrołęckim” dofinansowanego przez Norweski Mechanizm
Finansowy 2009-2014 oraz budżet państwa” w ramach Programu PL13 „Ograniczanie
społecznych nierówności w zdrowiu” Powiat Ostrołęcki zaprasza do złożenia oferty
na realizację usługi określonej w pkt. 2. i 3.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 22 zajęć edukacyjnych (warsztatów) w zakresie
promocji zdrowia dla uczniów szkół podstawowych ( V i VI klasa) oraz uczniów gimnazjów z
terenu powiatu ostrołęckiego, w tym edukacji antyalkoholowej, antynarkotykowej,
antynikotynowej oraz zasad zdrowego odżywiania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia:
Od daty podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2016r., szczegółowy harmonogram
22 zajęć edukacyjnych ustalony zostanie z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.
2) Miejsce realizacji zajęć:
 Miejsce poszczególnych zajęć edukacyjnych w poszczególnych szkołach ustala
i zabezpiecza Zamawiający,
 czas trwania 1 spotkania – max. 2 godziny lekcyjne.
3) Grupa docelowa: Uczniowie szkól podstawowych – kasa V i VI oraz uczniowie
gimnazjów.
4. W ramach, każdych zajęć edukacyjnych Wykonawca zapewnia:
a. - personel medyczny - pielęgniarka z wyższym wykształceniem z przygotowaniem
pedagogicznym – 3 osoby,
- dietetyk – 1 osoba
b. prezentacje multimedialne dotyczące:
 palenia tytoniu, skutki nałogu dla organizmu, wpływ dymu tytoniowego na osoby
towarzyszące, choroby odtytoniowe,
 zażywanie substancji szkodliwych ( np. narkotyki, środki psychotropowe),
 uzależnienie od alkoholu, mechanizm uzależnienia, choroby odalkoholowe,
 zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Pomoce dydaktyczne (zestawy modeli lalek, walizki 3D prezentujące narządy człowieka,
plansze edukacyjne itp.) sprzęt komputerowy i multimedialny (laptopy, rzutnik i ekran
projekcyjny) zapewnia Zamawiający.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
2) do oferty należy załączyć zaakceptowany i uzupełniony wzór umowy (załącznik Nr 2 do
zapytania ofertowego).
Projekt „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” Nr 030/13/14
Dofinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 oraz budżet państwa
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2016 r. do godziny 1000 w Starostwie
Powiatowym w Ostrołęce, pl. Gen. J. Bema 5, (pokój nr 2 – kancelaria ogólna).
2) W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Ocena ofert:
 kryterium wyboru oferty stanowić będzie wartość brutto zamówienia - 100%.
 od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
8. Dodatkowe wymagania:
1) Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania każdych zajęć edukacyjnych
a. dziennik zajęć z listą obecności młodzieży na zajęciach, poświadczoną przez
nauczyciela,
b. lista odbioru gadżetów, które w trakcie zajęć przekazane zostaną uczestnikom
(Zamawiający zabezpiecza na własny koszt gadżety),
c. dokumentacja zdjęciowa z każdych zajęć edukacyjnych ( min. 20 zdjęć)
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
a. sporządzania miesięcznego sprawozdania z realizacji umowy,
b. przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).
c. archiwizowania w okresie trwania umowy dokumentów związanych z realizacją
przedmiotu umowy i przechowywania w formie papierowej i na elektronicznych
nośnikach danych w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji
wszelkich danych z nim związanych,
d. oznaczenia wszelkich dokumentów wytworzonych w ramach realizacji zamówienia
zgodnie Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogami
dotyczącymi informacji i promocji, dostępnymi na stronie www.eog.gov.pl.
9. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce: Aldona Kuciej, tel. 29 764 27 49 wew.166.
Starosta
Stanisław Kubeł
Projekt „DBAM O ODDECH – Profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim” Nr 030/13/14
Dofinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 oraz budżet państwa
Download