BZP-I.271.70.2015 Tarnobrzeg,30.09.2015r. Do wszystkich

advertisement
BZP-I.271.70.2015
Tarnobrzeg,30.09.2015r.
Do wszystkich Wykonawców
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ
Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Ochrona i dozór obiektów i powstałej infrastruktury na
terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje
Wykonawcom treści zapytań wraz z wyjaśnieniem i dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:
Pytanie 1:
1. Czy pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, muszą posiadać wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (dawne licencje pracownika
ochrony fizycznej I lub II stopnia), czy też wystarczy, aby byli przeszkoleni w zakresie
podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony?
Dodatkowo informujemy, iż w związku z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 829), z dniem
01.01.2014 r. zniesione zostają licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia. Zmiany polegają
przede wszystkim na rezygnacji z podziału pracowników ochrony na stopnie, od których uzależnione
były dotychczas specjalistyczne uprawnienia, oraz rezygnacji z konieczności uzyskania licencji.
Wymogi te zastąpiono wpisem na odpowiednią listę. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 26
ustawy o ochronie osób i mienia czynności, do których wykonywania dotychczas niezbędne było
posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej (zarówno I jak II stopnia), obecnie mogą być
wykonywane przez każdą osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
osób i mienia.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w części V pkt.1 ppkt. 3b tj.
Było:
a) potencjał kadrowy
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował min. 3 osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia,
posiadającymi:
• niezbędne kwalifikacje tj.: aktualną licencję pracownika ochrony fizycznej;
• doświadczenie tj.: co najmniej 3 lata pracy jako pracownik ochrony;
oraz przeszkolonymi w zakresie bhp i ppoż.;
Ma być:
b) potencjał kadrowy
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował min. 3 osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia,
posiadającymi:
• niezbędne kwalifikacje tj.: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
osób i mienia
• doświadczenie tj.: co najmniej 3 lata pracy jako pracownik ochrony;
oraz przeszkolonymi w zakresie bhp i ppoż.;
Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie wystarczy, aby pracownicy byli tylko przeszkoleni w
zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony.
2. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazuje 5 posterunków
całodobowych, co daje wolumen miesięczny 3660 roboczogodzin, z kolei we wzorze umowy
Zamawiający podaje całkowitą ilość godzin zamówienia – 11 315 , z czego wynika, że w czasie
realizacji zamówienia przewidziany jest jeden posterunek całodobowy, proszę o potwierdzenie, że
Zamawiający przewiduje tylko 1 posterunek całodobowy – monitoring.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przewiduje 1 posterunek całodobowy-monitoring.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 07.10.2015r., godz.
10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 07.10.2015r., godz. 11:00.
Download