Zabierzów dn

advertisement
Zabierzów dn. 30.04.2015 r.
ZRP.271.1.19.2015
Do Wykonawców pobierających
materiały przetargowe
Dotyczy: „Projekt przebudowy ulic Strażackiej, Klubowej, Oświecenia i Sadowej w m.
Rząska celem wykonania kanalizacji deszczowej (odprowadzenie do kanału
burzowego w rejonie ul. Sadowej) oraz wykonania odcinków chodników lub
poboczy ulepszonych w przekroju w/w ulic”- zamówienie nr ZRP.271.1.19.2015
W związku z zapytaniem do Zamawiającego dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający odpowiada:
Pytanie:
1. Proszę o orientacyjne przedstawienie zakresu jaki opracowywana dokumentacja
miałaby obejmować, tzn. w którym miejscu przedmiotowy odcinek (drogi/chodnika)
zaczyna się, a gdzie kończy. Brak wiedzy na temat położenia danego odcinka
uniemożliwia skompletowanie właściwej oferty.
Zakres opracowania obejmuje wymienione w tytule zamówienia drogi gminne
wewnętrzne na całej ich długości.
Zamawiający:
Download