Umowa o dzieło

advertisement
Umowa o dzieło
nr......................
zawarta w dniu .................................... w ..........................................pomiędzy:
...................................................................................... z siedzibą w ........................................
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez p..........................................................,
a .........................................., zamieszkałym ..............................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
1. Zamawiający zamawia , a Wykonawca przyjmuje zamówienie na wykonanie koncertu
autorskiego w charakterze muzyka w miesiącu ......................
w terminie dnia ..................................................................................................................
2. Do wykonania dzieła Zamawiający powierza ......................................................................
3. Za wykonane dzieło Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zł .....................................
brutto w terminie................. dni od daty odbioru dzieła i złożenia rachunku . Od w/w
wynagrodzenia Zamawiający odliczy należną zaliczkę na podatek dochodowy .
4. Zamawiający odprowadzi do ZAiKS należne tantiemy autorskie przysługujące twórcom
utworów wykonywanych podczas koncertu.
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
5. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego w
części dotyczącej umowy o dzieło .
7. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron
Zamawiający
Wykonawca
=====================================================================
Rachunek
nr ......................z dnia............
Za wykonanie pracy zgodnie z umową o dzieło z dnia .........................................................
dla
...................................................................................................................................................................
Kwota rachunku brutto zł/gr .........................................................................................................
Koszt uzyskania przychodu zł/gr ........................ Składka na ubezpieczenie społeczne................
Kwota dochodu zł/gr ........................................ Podstawa wymiaru (brutto) zł/gr .....................
Należny podatek zł/gr ....................................... Kwota do potrąceń zleceniobiorcy zł/gr...........
Do wypłaty ................................... słownie ................................................................................
Wymienioną kwotę otrzymałem dnia.............................................. podpis
Wystawił: nazwisko : .................................
imię : .........................................
imię ojca: ..................................
imię matki: .................................
data urodzenia: ..........................
miejsce urodzenia: .....................
miejsce zamieszkania : ..........................................................................................
Nr.PESEL .................................
NIP ............................................
Download