Umowa O Dzieło

advertisement
Propozycja Umowy Dla Ekspertyz, Orzeczeń I Opinii Technicznych – Umowa O
Dzieło
UMOWA O DZIEŁO
W dniu …………. w ……………………. pomiędzy:
Zamawiającym …………………………………………………………………………… z
siedzibą w …………………….. reprezentowanym przez:
1.
……………………………………………………………………………………..
2.
……………………………………………………………………………………..
a
Wykonawcą …………………………………………………………………………..
zamieszkałym w ……………………………………………………………………..
została zawarta umowa o dzieło następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na:
Wykonaniu ekspertyzy / orzeczenia lub opinii technicznej /* pod nazwą
………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
§ 2.
Termin wykonania dzieła strony ustalają na dzień ………………………………………
§ 3.
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………zł.
słownie: ………………………………………………………………………………….. w
terminie ………………. dni od daty odbioru dzieła. Od kwoty wynagrodzenia – o ile
wymagają tego obowiązujące przepisy - potrącona zostanie zaliczka na podatek
dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzi Zamawiający.
3. Na poczet wynagrodzenia Wykonawca ( nie *) otrzymał zaliczkę w kwocie ………zł
słownie: ……………………………………………………………………………..
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło terminowo i bez usterek. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do
nieodpłatnego ich usunięcia w terminie ……….. dni od daty zgłoszenia.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, powierzyć wykonania dzieła
innej osobie. Wymagana zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie.
§ 5.
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości ….. % za każdy dzień zwłoki.
2. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć ………. % wartości
wynagrodzenia za dzieło.
§ 6.
1. Wykonawca oświadcza, że:
a. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania dzieła;
b. jest rzeczoznawcą budowlanym wpisanym na listę Rzeczoznawców
Budowlanych prowadzoną przez GUNB *;
c. posiada wymagane uprawnienia budowlane *;
2. Wykonawca oświadcza, że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w ……………….. zarejestrowanym pod numerem …………..
3. Zaświadczenie o przynależności do O.I.I.B. stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 7.
Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. Autorskie prawa
majątkowe do dzieła opisanego w §1 nabywa Zamawiający.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
…………………………………
* - niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY
………………………….
Download