Umowa zlecenia nr

advertisement
Umowa nr ……
Zawarta w………………………, w dniu…………….., pomiędzy:
IGiPZ z siedzibą………….zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………..…………………………...
…………………………………..…..
a Panem(nią) …………………………………. zamieszkałym(łą):
………………………………….………., zatrudnionym: ………………………….. zwanym
dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadania:
…………………..……………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………
§2
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas od …… do……..
§3
1. Za wykonanie w/w zadań Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości………brutto w terminie………….poprzez……………
2. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie…….
3. Wynagrodzenie pomniejszone zostanie o należne obciążenia publicznoprawne.
4. Zamawiający zobowiązuje się zwracać Wykonawcy ewentualne koszty podróży odbytych
na polecenie Zamawiającego w celu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zwracać
będzie koszty przejazdu na podstawie przedłożonych biletów lub na podstawie ewidencji
przebiegu pojazdu i wypłacać diety dzienne (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 r.–Dz.U. nr 236, poz.1990)
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu rozliczenie kosztów w terminie 14
dni od zakończenia podróży.
1
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania z najwyższą starannością i terminowo.
2. Po zakończeniu umowy lub w każdej chwili na żądanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu mienie powierzone Mu w celu prawidłowego
wykonania umowy (powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się).
§5
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd cywilny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§6
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania w/w zadań.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Umowa pokryta ze środków ………………………………………………………………….
............................................
............................................
Zamawiający
Wykonawca
2
Download