WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr ……./17 na dostawę

advertisement
WZÓR
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ……./17
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku
i materiałów medycznych.
zawarta w dniu …………. 2017 r. w Dąbrowie Białostockiej pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
ul. Skłodowskiej 15
16 – 200 Dabrowa Białostocka
reprezentowanym przez
Jana Chodziutko – Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………
…………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………..
zwanym(ą) w dalszej części umowy "Wykonawcą"
NIP……………………………….REGON………………...
Umowa jest następstwem postępowania prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej dla
dostaw w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów
medycznych przez okres 12 miesięcy, wyszczególnionych w Pakiecie/tach nr ……………
zgodnie z „Formularzem cenowym ” będącym załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Wartość umowy brutto, zgodnie z „Formularzem cenowym” wynosi ………………. zł.
(słownie ……………… ……………………………………………………………………..)
3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od dnia …………….. do dnia
……………. .
§2
1. Zamawiający zastrzega , iż ilości określone w Załączniku do umowy stanowią przybliżoną ilość
artykułów przewidzianych do zakupienia w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.
W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze.
2. Z tytułu zmniejszenia ilości zakupionych artykułów nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
§3
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust.3.
2. Cena jednostkowa netto ustalona w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania
umowy.
3. Dopuszczalna jest zmiana ustalonej ceny brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki
podatku VAT, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany
stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez zmian.
4. Zmiana ceny o której mowa w ust.3 może nastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy, a
ustalone nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą od dnia uzgodnionego przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianych
towarów w stosunku do określonych w poszczególnych pakietach objętych umową,
zarówno „in plus” jak i „in minus”, bez zmiany wartości brutto danego pakietu, a
Wykonawca oświadcza, ze wyraża na to zgodę.
§4
1. Zamówienia składane będą pisemnie , za pomocą faxu lub poczty elektronicznej przez
pracownika Magazynu Ogólnego lub przełożonej pielęgniarek szpitala i realizowane w ciągu .....
dni roboczych od dnia ich złożenia.
2. Okres ważności dostarczanego towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy transportem zapewnionym przez
Wykonawcę w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę towaru
przed czynnikami szkodliwymi.
4. Dostawa towaru zostanie skontrolowana pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z
chwilą jej otrzymania. Gdy dostawa okaże się niewłaściwa pod względem ilościowym lub
jakościowym, Wykonawca zobowiązany jest po pisemnym lub faxowym powiadomieniu przez
Zamawiającego skorygować pomyłkę w ciągu 5 dni roboczych.
§5
1. Za zrealizowane dostawy towaru Zamawiający będzie dokonywał płatności przelewem na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury .
§6
1. Strony ustalają ,iż w przypadku:
a) Opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w ustalonym terminie za
każdy dzień opóźnienia.
b) Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższego niż 4 dni od deklarowanego
terminu dostawy, Zamawiający zakupi dany towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów
wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy obciąży Wykonawcę.
c) Odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca , będzie on
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej
części przedmiotu umowy.
2. W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu
karę z należności Wykonawcy.
3. Zakup o którym mowa w § 6 ust.1b skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu.
§7
1. Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane na
drodze polubownej, w przypadkach ostatecznych mogą być poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron .
Załącznik nr 1
Formularz cenowy – w zakresie pakietów nr:..........
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download