Załącznik nr 3 - wzór umowy - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

advertisement
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
WZÓR
UMOWA Nr ……./01/20116 ZO
na dostawę leków
zawarta w dniu …………..2016 r. w Dąbrowie Białostockiej pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka,
ul. M. Skłodowskiej 15
reprezentowanym przez
Jana Chodziutko – Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………...
……………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………….................................
zwanym(ą) w dalszej części umowy "Wykonawcą"
NIP………………………… REGON………………...
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminem dokonywania
zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej o wartości
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 01.08.2014 r.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa leków , wyszczególnionych w Pakiecie/ tach nr ……………
zgodnie z „Formularzem cenowym ” będącym Załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar zgodnie z ofertą.
3. Wartość umowy brutto, zgodnie z „Formularzem cenowym” wynosi brutto ……………….. zł.
(słownie ……………… )
4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia …………….. do dnia …………….
§2
1. Zamawiający zastrzega , iż ilości określone w Załączniku do umowy stanowią przybliżoną ilość
leków przewidzianych do zakupienia w okresie obowiązywania umowy. W rzeczywistości ilości
te mogą być mniejsze.
2. Z tytułu zmniejszenia ilości zakupionych leków nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
§3
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust.2 - 4.
2. Strony ustalają, że ceny przedstawione w Formularzu cenowym mają być niezmienne do końca
obowiązywania umowy. Wyjątek stanowić będą rabaty i upusty korzystne dla Zamawiającego
3. Zamawiający dopuszcza również zmianę ceny jednostkowej w poszczególnych pozycjach
Formularza cenowego w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku
zmian:
a) cen urzędowych leków, w chwili zmiany ich z mocy prawa, z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego cenę,
b) stawki podatku VAT,
przy czym wzrost cen będzie następował o taki sam procent jaki wynika z podwyżek niezależnych
od Wykonawcy, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży.
4. W przypadku, kiedy w czasie obowiązywania umowy przedmiot zamówienia zostanie
wycofany z obrotu lub nastąpi jego całkowite zaprzestanie produkcji, Zamawiający
dopuszcza możliwość dostarczenia leków równoważnych w cenach ustalonych między
stronami.
§4
1. Zamówienia składane będą za pomocą poczty elektronicznej lub faxu przez pracownika Apteki.
2. Termin realizacji zamówionych leków będzie następować:
a) dostawy leków na CITO w terminie 24 godzin, w godzinach pracy Apteki 7.30- 13.00
b) dostawy pozostałych leków w terminie 48 godzin w godzinach pracy Apteki 7.30- 13.00
3. Okres ważności dostarczanego towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
4. Dostawa będzie się odbywać transportem zapewnionym przez Wykonawcę w odpowiednio
oznakowanych opakowaniach, zapewniających pełną ochronę towaru przed czynnikami
szkodliwymi.
5. Dostawa towaru zostanie skontrolowana pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z
chwilą jej otrzymania. Gdy dostawa okaże się niewłaściwa pod względem ilościowym lub
jakościowym , Wykonawca zobowiązany jest po telefonicznym powiadomieniu przez
Zamawiającego pomyłkę skorygować w ciągu 3 dni roboczych.
§5
Za odebrany towar Zamawiający ureguluje należność przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od
Wykonawcy.
§6
1. Strony ustalają ,iż w przypadku :
a) opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 5% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za
każdy dzień opóźnienia.
b) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 3 dni , Zamawiający zakupi
dany towar u innego dostawcy, a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny
nabycia u innego dostawcy , obciąży Wykonawcę,
c) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca , Wykonawca
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 %wartości przedmiotu
umowy określonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy .
2. W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Zamawiający może potrącić należną mu
karę z należności Wykonawcy.
3. Zakup o którym mowa w § 6 ust.1b skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość
tego zakupu.
§7
1. Wszelkie spory związane z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane na
drodze polubownej, w przypadkach ostatecznych mogą być poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego .
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron .
Załącznik nr 1
Formularz cenowy w zakresie pakietów nr ….
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download