Umowa - PGKiM

advertisement
Załącznik nr 1
UMOWA /projekt/
zawarta w dniu ……………………… w Łaziskach Górnych,
pomiędzy
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43 – 170 Łaziska
Górne zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
pod numerem 0000120669 posiadającym kapitał zakładowy w kwocie 37.730.000,00 zł
i posługującym się NIP 635 - 000 - 10 – 55 reprezentowanym przez:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
....................................................................
....................................................................
reprezentowanym przez:
1.................................................................
2.................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wynajem koparko – ładowarki oraz ładowarki łamanej wraz z
obsługą operatorską.
2. Wynajmowany sprzęt będzie pracował przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w
Łaziskach Górnych.
3. Planowana ilość godzin pracy sprzętu:
o Koparko – ładowarka kołowa
380 godz.
o Ładowarka kołowa łamana w pół
60 godz..
4. Zamawiający zastrzega sobie zamówienia ilości mniejszych niż podane w pkt 3., zaś
wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
5. Wykonawca świadczył będzie usługi w miejscach i terminach wskazanych przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zlecenia w ciągu 2 godzin od chwili
przekazania zlecenia przez zamawiającego (pisemnego lub telefonicznego).
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania
niniejszej umowy, zaś podstawiony przez niego sprzęt znajduje się w stanie technicznym
1/3
zgodnym z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązuje się, iż na każde żądanie
Zamawiającego okaże mu wszelkie niezbędna dokumenty dotyczące sprzętu, którym
wykonuje zamówienie oraz umożliwi wykonanie kopii tych dokumentów.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.
chyba, że wykonawca wcześniej zrealizuje całe zamówienie tj. wyczerpie szacunkowy limit
godzin określony w §1 ust.3.
§3
1. Strony ustaliły, że wartość za wykonanie całości przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:
a) wartość netto:……………………. złotych
(słownie: …………………………………)
b) podatek VAT (stawka zgodnie z obowiązującymi przepisami): ……………… złotych
(słownie: …………………………………)
c) wartość brutto:…………………… złotych
(słownie: …………………………………)
2. Strony ustaliły następujące stawki dla poszczególnych sprzętów za 1godzinę pracy:
a) Koparko – ładowarka kołowa - ………….. .zł netto,
b) Ładowarka łamana – …………….zł netto,
§4
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
następować będzie miesięcznie fakturą.
2. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni licząc od daty doręczenia faktury.
3. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości
umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt c.
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny przedmiotu
umowy o której mowa w § 3 ust.1 pkt c, za każdy kolejny dzień zwłoki, następujący po
terminie wykonania usługi objętej przedmiotem umowy, z § 1 ust. 6 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od
umowy w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt c, z tym że art.
145 ustawy prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.
4. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych zobowiązań osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Uprawnienie to jest niezależne od prawa do naliczenia kar umownych oraz
odszkodowania uzupełniającego przewidzianych niniejszą umową. Zamawiający ma prawo
skorzystać z niniejszego uprawnienia po wezwaniu Wykonawcy do realizacji usługi oraz
wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 12 godzin.
2/3
§6
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i są dopuszczalne po spełnieniu warunków określonych w ustawie – Prawo
Zamówień Publicznych.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej.
3. Zmiana obowiązującej stawki VAT:
a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia kosztów wykonania
umowy o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.
§8
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą
się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Wykonawca
Zamawiający
3/3
Download