Załącznik 4 - wzór umowy

advertisement
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Umowa nr …….
zawarta w dniu ……………… 2017r. pomiędzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
reprezentowanym przez:
Pana Mateusza Juśkiewicza - Kierownika PCPR
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1.
1. Zamawiający zleca Wykonawcy przeprowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych TRE
dla 10 dzieci i 34 nastolatków pochodzących z rodzin zastępczych z terenu Powiatu
Leszczyńskiego w okresie od 1 kwietnia 2017r. do 30 czerwca 2017r. w ilości 4 godzin zajęć
miesięcznie na osobę.
.
2. Zajęcia terapeutyczne grupowe TRE zorganizowane zostaną w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego działanie
7.2 Usługi
społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne, projekt pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”.
§2.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kwoty w wysokości ………………
(słownie ………………………) za 1 godzinę/osoba zajęć terapeutycznych TRE przelewem w
terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku/faktury.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu rachunku/faktury za dany
miesiąc najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca wraz z miesięczną kartą czasu pracy.
§3.
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokładania należytej staranności w wykonywaniu
powierzonych mu czynności.
§4.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują stosowne przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download