Umowa - załącznik nr 3 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
Zawarta w dniu ………………………………………. roku pomiędzy:
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku ul. Solskiego 1,
82-200 Malbork, który reprezentuje;
- Dyrektor GZGKiM – Maciej Kaja
zwanym dalej Zamawiającym.
a firmą ………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………..……………………………….…………………
reprezentowaną przez ………...……………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
Wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonym z dnia 19 grudnia 2011 roku.
§2
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług asenizacyjnych:
– wypompowanie i wywóz do oczyszczalni „NOGAT” nieczystości płynnych ze zbiorników
i osadników obsługiwanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
a zlokalizowanych w miejscowościach; Stogi, Kraśniewo, Kałdowo OHZ, Cisy, Szawałd,
Lasowice Wielkie, Kapustowo;
- w zakresie płukania i udrażniania sieci, zbiorników oraz innych urządzeń kanalizacyjnych.
W zakres przedmiotu umowy wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do
wykonania przedmiotu umowy.
§3
Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony tj. od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
§4
Usługi wymienione w §2 wykonywane będą na telefoniczne zlecenie Dyrektora GZGKiM lub
upoważnionych przez niego pracowników Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia objętych umową usług przez 24 h na dobę,
w każdym dniu tygodnia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, materiały i urządzenia przeznaczone
do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca pokrywa w całości odszkodowanie finansowe za ewentualne szkody powstałe w
wyniku realizacji zadania.
§6
Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe netto:
- za 1 m3 wypompowanych i wywiezionych do oczyszczalni nieczystości płynnych
w wysokości ....................................................................................................................................
- za 1 godz. pracy wozu asenizacyjnego w zakresie płukania i udrażniania sieci, zbiorników oraz
innych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości ................................................................................
oraz stosowny podatek VAT, płatne przelewem, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
VAT i potwierdzeniu wykonania zamówienia
§7
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić, jeżeli wykonawca usług;
1. nie przystąpi do wykonania zlecenia w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia,
2. deklarowana ilość pobranych ciekłych odpadów komunalnych ze zbiorników nie jest zgodna
z ilością odprowadzoną do oczyszczalni NOGAT.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10
Należność z tytułu wykonywanej usługi będzie płatna w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
§12
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
Zamawiający:
Znak sprawy: GZGKiM / 1511 /2011
Malbork, dnia 09.12.2011 r.
Wykonawca:
Download