Załącznik nr 3 (wzór) UMOWA Nr ……..… zawarta w dniu

advertisement
Załącznik nr 3
(wzór)
UMOWA Nr ……..…
zawarta w dniu ………….…. w ………..
pomiędzy:
…………………………….………………….…………………………………………………
posiadającym NIP ……………………………………….……………………………………...
reprezentowanym przez : ……………………………….……………………............................
……………………………………………………………..…………………………………….
zwanym w dalszej treści Wykonawcą
a
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez Kierownika Marię Jóźwiak
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
§1
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę materiałów
biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego na potrzeby Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz realizowanego projektu systemowego
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Kruszwica”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie
7.1, Poddziałanie 7.1.1
Wykonawca wykona dostawę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie ze
złożoną ofertą.
§2
1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi:
……………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………..),
2. Ceny jednostkowe brutto wyszczególnione w ofercie Wykonawcy nie podlegają zmianie
w okresie obowiązywania umowy.
1
2
3
4
5
§3
Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać asortyment wymieniony w ofercie
do wyczerpania całego zamówienia, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający na każdą dostawę, złoży pisemne zapotrzebowanie. Zgłoszenie
zapotrzebowania może nastąpić pocztą elektroniczną lub faksem.
Wykonawca dostawy sukcesywne zrealizuje w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 2.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych
pozycji wymienionych w załączniku nr 1
Wykonawca pokrywa koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego.
6
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne dostarczonego asortymentu.
Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego asortymentu oraz niezwłocznie
zawiadomi pocztą elektroniczną lub faksem Wykonawcę o stwierdzeniu ewentualnych
wad.
8 W przypadku określonym w ust. 7 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
Zamawiającemu taką samą ilość i taki sam asortyment materiałów wolnych od wad w
terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.
9 W przypadku wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy lub usunięciu
stwierdzonych wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5
% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
10 Odpowiedzialność Stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej,
których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.
7
§4
Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30
września 2012 r.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
§5
Po dostarczeniu każdej części zamówienia w ilości i rodzaju wskazanym w
zapotrzebowaniu Wykonawca wystawi fakturę częściową określającą cenę za
dostarczony asortyment.
Zapłata należności z tytułu dostawy każdej części zamówienia nastąpi przelewem na
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia
faktury VAT Zamawiającemu.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z ilości lub niektórych
pozycji wymienionych w załączniku nr 1 przy czym wartość dokonanych zmian nie
przekroczy 10 % ceny oferty wybranej w postępowaniu jako oferta najkorzystniejsza.
Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy
właściwe miejscowo dla Zamawiającego.
W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download