Przedmiot umowy

advertisement
Załącznik nr 5 do siwz
UMOWA ……/BWK-271-4/OHPEFS/2014
Z dnia …………………….. 2014 zawarta pomiędzy:
Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin, NIP 852-19-36-027
reprezentowanym przez
Artura Szałabawkę - Komendanta Wojewódzkiego ZWK OHP w Szczecinie
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………
reprezentowaną przez ………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.), zwanej w dalszej części umowy „ustawą”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa artykułów spożywczych i naczyń
jednorazowych dla Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie w
ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3”,
zgodnie z umową nr UDA – POKL.01.03.03-00-023/09-00 z dnia 15 maja 2009 r.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży
i dostawy artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych według asortymentu
wskazanego w formularzu cenowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
określonym w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz
ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do lokalizacji wskazanej w opisie przedmiotu
zamówienia, określonej w SIWZ na własny koszt i ryzyko.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez przedstawicieli stron
protokółami odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy
np. dowód wydania towaru WZ, który musi zawierać następujące informacje: dane
zamawiającego i wykonawcy, miejsce i datę dostawy, podpisy osób, które przekazały
i odebrały towar.
5. Wykonawca oświadcza, że zbywany towar jest wolny od wszelkich długów i obciążeń,
oraz nie posiada wad prawnych.
§2
Terminy
Wykonawca dostarczy artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe w terminie do dnia 13
czerwca 2014 r.
§3
Cena i zasady płatności
1. Maksymalna cena przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi
………………………… złotych brutto, (słownie: ………………………………………)
2. Cena jednostkowa artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych zawarta została
w formularzu cenowym będącym integralną częścią oferty przetargowej.
3. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia tj. koszty transportu, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, ewentualne
upusty i rabaty.
4. Rozliczenie przeprowadzone będzie po wykonaniu usługi, na podstawie faktury VAT z
terminem płatności 21 dni od daty jej dostarczenia.
5. Wykonawca będzie wystawiał fakturę na adres Zachodniopomorska Wojewódzka
Komenda OHP w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin NIP- 852-19-36-027.
6. Należność za wystawioną fakturę Zamawiający będzie regulował przelewem na konto
wskazane na fakturze VAT, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych, o których
mowa w pkt.8.
7. Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego odsetkami za zwłokę
w zapłacie należności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego.
8. Środki na finansowanie projektu – nr umowy UDA – POKL.01.03.03-00-023/09-00 z dnia
15 maja 2009 r. – są zapewnione w ramach rocznych limitów wydatków Beneficjenta
będącego dysponentem części budżetu państwa i są określone w ustawie budżetowej oraz
w rezerwie celowej budżetu państwa.
§4
Kary umowne
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po stronie
wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 10 %
wartości całego zamówienia.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
o ile szkoda wyrządzona przez Wykonawcę nie została pokryta w całości przez naliczone
kary umowne.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od daty wezwania do zapłaty.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W przypadku sporów wynikłych z realizacji umowy podstawą ich rozstrzygnięcia będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
będzie Sąd Powszechny z siedzibą w Szczecinie.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
Download