umowa nr …………/2008

advertisement
UMOWA NR / 2017
zawarta w dniu ………….. roku w Mrągowie pomiędzy:
Powiatem Mrągowskim, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP: 742-18-43-662
- Powiatowym Zarządem Dróg ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo,
w imieniu, którego działa upoważniony przez Zarząd Powiatu:
Zdzisław Lesiński -
p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Małgorzaty Stasiłowicz
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą ………………………………. reprezentowaną przez ………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” treści następującej:
Umowę zawarto na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 z póż.zm.).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegającą
na dostarczeniu żwirów kruszonych frakcji 2,0-6,3 mm w ilości do 550 Mg oraz
frakcji 6,3 -12,8 mm w ilości do 250 Mg wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.
§2
1.
Wykonawca zobowiązuje się dokonywać realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego
w terminie zaoferowanym w złożonej ofercie.
2.
Dostawa oraz miejsce dostawy każdej partii będzie uzgodnione telefonicznie.
3.
Termin dostawy liczony będzie od dnia złożonego zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymogi jakościowe określone w
Polskich Normach przenoszących normy europejskie i jest dopuszczana do stosowania w
drogownictwie.. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania, jakości dostarczanego
przedmiotu umowy
§3
Termin wykonania zamówienia : 31.10.2017 r.
§4
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie:
cena netto
……………….
podatek VAT …..%
……………….
cena brutto
……………….
słownie: ……………………………………………………………………………...
Ceny jednostkowe zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
2. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie po odbiorze każdej partii, na podstawie
rachunku wystawionego przez Dostawcę.
3. Termin zapłaty rachunku ustala się na 14 dni od daty dostarczenia rachunku
Zamawiającemu.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem za realizację całości zamówienia,
przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu żwirów kruszonych za pełną
kwotę wynagrodzenia.
5. Fakturowanie za powyższe zamówienie odbywać się będzie w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, NIP 742-18-43-662
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za : odstąpienie przez Zamawiającego od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu, za
który odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
§6
1.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w
art.144 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ostateczna oferta złożona przez Dostawcę.
§8
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie,
zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd
miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download