Pieczęć zamawiającego

advertisement
AG.2721.15.2011
STAROSTWO POWIATOWE
W ŁĘCZNEJ
Al. JanaPawłaII 95A
21-010 Łęczna
Pieczęć zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Łęczyńskiego z dnia 21.01.2010r., w oparciu
o
art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów
komórkowych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A,
21 – 010 Łęczna.
REGON: 431029168
NIP: 713- 23 -98- 078
Telefon: /081/ 752 64 01
Faks: /081/752 64 64
E-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie przez Wykonawcę (Operatora) na rzecz
Zamawiającego usług telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów
wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Ilość aktywnych kart SIM wraz z telefonami komórkowymi – 8 szt.
Świadczenie usług oraz dostawa telefonów komórkowych będą następowały sukcesywnie
w okresie od 6.10.2011r. do 05.10.2013r. Początek świadczenia usługi nastąpi w dniu
zaprzestania świadczeń tej usługi przez obecnego Operatora.
Termin dostawy aparatów i kart SIM nie później niż na 3 dni przed uruchomieniem usługi.
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej ma podpisane umowy o świadczenie usług
telefonii komórkowej z POLKOMTEL S.A.(Plus GSM)
Wykaz posiadanych numerów, okres do którego są zawarte umowy z obecnym Operatorem,
ustalone pakiety kwotowe (wartościowe).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nr telefonu
603867004
603867050
603867052
603867080
603867085
603867401
603867409
693100399
Umowa zawarta do
16.05.2013.
26.03.2012
16.05.2013
06.10.2011
19.10.2011.
06.10.2011
06.10.2011
12.11.2011
Pakiet kwotowy(wartościowy)
kwota netto
30 zł
100 zł
100 zł
30 zł
30 zł
150 zł
75 zł
150 zł
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeniesienia wszystkich numerów
abonenckich obecnie użytkowanych do własnej sieci komórkowej bez przerw w
dostępności usług
2. W ramach abonamentów Wykonawca zapewni:
a)
naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy połączenia,
b)
bezpłatną pocztę głosową
c)
bezpłatna identyfikację numeru rozmówcy,
d)
oczekiwanie na połączenie,
e)
powiadomienie o próbie połączenia (SMS),
f)
bezpłatne usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po
uprzednim zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego.,
g)
bezpłatne przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków
(bilingów),
h)
niewykorzystany pakiet minut lub niewykorzystana kwota w miesiącu
rozliczeniowym do wykorzystania w kolejnych miesiącach rozliczeniowych,
i)
umożliwienie czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub
zgubienia przez użytkownika karty
3. Możliwość wymiany aparatów telefonicznych nie rzadziej niż po18-20 m-cach
4. Wykonawca przedstawi możliwość utworzenia darmowej lub szczególnie korzystnej
sieci korporacyjnej(firmowej) pomiędzy numerami telefonicznymi Zamawiającego.
5. Możliwość dokonywania nieodpłatnych zmian pakietów kwotowych (wartościowych)
na wniosek Zamawiającego.
6. Bezpłatna możliwość sprawdzenia aktualnie wykorzystanego pakietu kwotowego(np.:
SMS lub inny sposób)
7. Zamawiający zakupi aparaty telefoniczne zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu
zamówienia po cenach dla klientów biznesowych dla danego pakietu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego
za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.
9. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe telefony komórkowe z gwarancją producenta
na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia uaktywnienia karty
SIM.
10. Forma płatności – przelew min.od 14 - 21 dni od dnia otrzymania faktury.
11. Koszty nie ujęte w formularzu ofertowym zostają przyjęte zgodnie z aktualnie
obowiązującymi taryfami dla klientów biznesowych u operatora dla pakietu
kwotowego(wartościowego). Cennik na te usługi należy przedstawić w ofercie jako
załącznik do oferty
Wykonawca przedstawi jako wymagany załącznik do oferty projekt umowy parafowany
przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu
Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym
przez Wykonawcę, gdy projekt ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim
przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego
standardu,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.
Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu
zamówienia udziela Pani Agnieszka Jóźwiak – inspektor ds. Obsługi Sekretariatu tel. /081/
752 64 01, 603 867 052 e-mail: [email protected]
Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu
ofertowym, podając ceny jednostkowe netto i cenę brutto oraz ilości oferowanych minut
w danym pakiecie.
Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby
uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis
musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Dokumenty wymagane:
Formularz ofertowy
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Projekt umowy
Cennik o którym mowa w pkt.11.
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy
Zestawienie dostępnych aparatów komórkowych wraz z ich cenami katalogowymi
z rozbiciem na grupy przyporządkowane poszczególnym abonamentom
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2011r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria , przesłać faksem na nr tel. /081/752 64 64 lub
e-mailem: [email protected]
Kryterium wyboru oferty: Cena 100%
Łęczna, dnia 26.09.2011r.
/- Adam Niwiński-/
Starosta Łęczyński
Download