r. w Słupsku pomiędzy

advertisement
Umowa Nr …. /2017
zawarta w dniu …..................... r. w Słupsku pomiędzy:
Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w imieniu i na rzecz którego działa
Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73
reprezentowanym przez:
….......................................................................................................
przy kontrasygnacie …..................................................................,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
….........................................................
….........................................................
….........................................................
reprezentowanym przez:
….........................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Budowa ciągu pieszorowerowego na ul. Staniuków” - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, którego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
§ 2.
1. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego:
- budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Staniuków w Słupsku;
- przepustów fi110mm pod istniejącymi zjazdami.
2. Dokumentację projektową należy wykonać jak dla robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
3. Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji elektronicznej
w formacie PDF oraz w formie papierowej w liczbie:
1) mapa do celów projektowych – 1 egz.,
2) projekt budowlano – wykonawczy – 3 egz.,
3) projekty stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,
4) przedmiar robót – po 2 egz.,
5) kosztorys inwestorski – 1 egz.,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż – po 2 kpl.
7) płyta CD (dwg, doc, pdf) – 2 egz.
§ 3.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań będących
przedmiotem zamówienia z prawem do wyłącznego korzystania z nich na wszystkich polach
eksploatacji oraz do rozporządzania nimi.
2. Przejście autorskich praw majątkowych nastąpi z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4. ust.1 obejmującym również wynagrodzenie za przeniesienie tych praw.
§ 4.
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące:
netto: …............................,
brutto: …..........................
(słownie: …...............................................................................................).
2. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie prawidłowo wypełniona i
dostarczono do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, faktura VAT wystawiona na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierająca następujące dane:
Nabywca: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507;
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia
w terminie 30 dni od daty wpływu rachunku wraz z protokołem odbioru prac. W przypadku
opóźnienia w realizowaniu rachunku przez Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo
dochodzenia odsetek ustawowych.
§ 5.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień
zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wartości
zadania.
§ 6.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień
niniejszej umowy:
1) zakresu prac będących przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że zaszły okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku
od towarów i usług VAT,
3) terminu w przypadkach:
a) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa
krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania
opracowania do tych zmian,
b) wystąpienia opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę w uzyskaniu danych koniecznych
do wykonania dokumentów stanowiących integralną część przedmiotu zamówienia, uzgodnień,
opinii lub decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna,
że wystąpiło opóźnienie, jeżeli Wykonawca otrzyma ww. dokumenty po upływie 14 dni
od terminów wskazanych przepisami prawa, zgodnie z którymi organy upoważnione są do wydania
uzgodnień, opinii lub decyzji,
c) przyczyn losowych, poprzez wystąpienie działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania zamówienia;
4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać wyjaśnienie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez
Wykonawcę.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku uzasadniającego
konieczność dokonania zmian.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany
w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.
5. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 kwietnia
2017 r.
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 9.
Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiający.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download