KTS - umowa - Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej

advertisement
UMOWA
w sprawie dostawy papieru offsetowego ZP/41/Cz/2014 -ZP/PIGB7/2011
zawarta w dniu 24.06.2014r w Czarnem pomiędzy: Pomorską Instytucją Gospodarki
Budżetowej „POMERANIA" w Czarnem, ul. Pomorska 1 , 77-330 Czarne zwanym w
dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"
reprezentowanym przez Jacka Krzyżanowskiego – Dyrektora.
A
KTS Papier W. Dobroński i s-ka Sp. Jawna, 21-040 Świdnik, Kalinówka 12A
reprezentowanym przez Waldemara Dobrońskiego - prezesa zwanym w dalszej części
umowy WYKONAWCĄ" została umowa treści następującej:
§1
Na podstawie postępowania prowadzonego w trybie negocjacji na podstawie art. 101 ust.1
pkt 2 w związku z art. 64 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
prowadzonego w związku z zawarciem z Wykonawcą umowy ramowej nr 2 z 5 września
2011r oraz na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie p.n. dostawa papieru offsetowego : 70g- A1 – 7710 kg.
§2
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.
§3
1.Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu sprzedaży
zapewniające jego całość i nienaruszalność w chwili wydania.
2.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego.
3. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia, o
którym mowa w § 1 jest pan Paweł Piątkowski Tel. 59/83 32 430 wew. 29
§4
1.Wykonawca jest obowiązany przyjąć i rozpatrzyć reklamację dotyczącą wadliwości
dostawy zgłoszonej przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem w terminie 3 dni od daty
jej stwierdzenia.
2. Wadliwy towar winien zostać odebrany na koszt Wykonawcy, a w zamian Wykonawca
winien dostarczyć towar wolny od wad, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia
zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku braku możliwości dostawy tektury lub papieru odpowiedniego pod
względem wymagań technicznych i jakości przedmiotu zamówienia Zamawiający może
odstąpić od niniejszej umowy.
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości 35 183,04 zł ( cena łącznie z podatkiem VAT)
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 04/100). Cena bez podatku
VAT wynosi 28 604,10 zł(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset cztery złote 10/100),
podatek VAT wynosi : 6578,94 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem
złotych 94/100).
2. Zapłata wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 będzie następować po dostarczeniu i
odbiorze części towaru wymienionego w § 1 na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wymienionego w § 1 niniejszej umowy w
wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od
realizacji niniejszej umowy w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy brutto,
3) z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości
niewykonanej części umowy brutto.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
3. Przy naliczeniu kary umownej nie uwzględnia się podatku VAT.
§7
1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie wyłącznie za zgodą obu stron w
formie aneksu do umowy.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
oraz prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia
niniejszej umowy, a w szczególności gdy nieterminowo lub niewłaściwie wykonuje ciążące
na nim zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
§8
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy,
jednakże w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy
2.Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednakowych egz., l egzemplarz dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 –oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download