umowa aktualizacji oprogramowania

advertisement
Załącznik nr 3 do SIWZ
Umowa Nr INF-V.272……2015
zwana dalej UMOWĄ, zawarta w dniu …… …………………. 2015 r. w Białymstoku pomiędzy:
Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu
którego działa: …………………………………………………………………………………, z siedzibą: 15-950
Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, Regon 000515000,
zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 39 ustawy Pzp, (nr postępowania INF-V.271.50.2015) została zawarta umowa
następującej treści:
§1
W ramach niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY otrzymuje:
1) prawo do aktualizacji nowych wersji systemu AgemaHR (kadrowo-płacowy),
zwanego dalej Systemem
2) wsparcie techniczne i merytoryczne w formie telefonicznej oraz mailowej podczas
użytkowania Systemu
§2
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania z mocą obowiązywania od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
§3
Zakres przedmiotowy niniejszej umowy obejmuje:
-1-

Okresowe dostarczanie uaktualnień Systemu,

Okresowe dostarczania nowych wersji Systemu,

Udzielanie pomocy technicznej w zakresie programu w postaci kontaktów
telefonicznych, mailowych,

Pomoc zdalną dla Użytkowników w zakresie porad w rozwiązywaniu problemów
napotkanych podczas eksploatacji oprogramowania,

dostarczanie Zamawiającemu aktualnego opisu struktury zbioru danych wskazującego
zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi.
§4
1.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji
przedmiotu umowy.
2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu w trakcie trwania umowy gwarancji na przedmiot
umowy na następujących zasadach:

reakcja na zgłoszone w dowolny sposób błędy systemu w ciągu 12 godzin.

usunięcie błędu następuje w okresie do …….. godzin roboczych /zgodnie ze złożoną
ofertą/ od reakcji w przypadku błędów uniemożliwiających realizację listy płac,
przelewów lub przesyłu danych do programu Płatnika.

usunięcie pozostałych błędów następuje w okresie do 14 dni roboczych od reakcji w
pozostałych przypadkach.
§5
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane przez System
objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014 r. Nr
1182 ze zm.)
2. W celu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dane zawarte
w zbiorach danych osobowych zawartych w Systemie.
3. Wykonawca oświadcza, że dostęp do danych określonych w ust. 1 ze strony Wykonawcy
będą mieli wyłącznie pracownicy:
1. ……………………………………………………………,
2. …………………………………………………………….,
3. ………………………………………………………………,
4. ………………………………………………………………,
-2-
5. ………………………………………………………………...
4. Zamawiający na czas trwania niniejszej Umowy, udziela upoważnień dostępu do danych
osobowych pracownikom Wykonawcy określonym w ust. 3.
5.
Wykonawca oświadcza, iż:
a) wszelkie dane, które w trakcie trwania Umowy otrzyma od Zamawiającego
będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej
Umowy,
b) dane nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim,
c) zapoznał się z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i zapewni
bezpieczeństwo powierzonych mu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) po
zakończeniu
realizacji
postanowień
Umowy
Wykonawca
zwróci
Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi, a w przypadku
sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie
zostały zwrócone Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności na rzecz Zamawiającego z
najwyższą starannością i zachowaniem środków bezpieczeństwa organizacyjnych,
technicznych i fizycznych zabezpieczeń odpowiednich do zagrożeń.
7. Realizacja przedmiotu umowy może odbywać się z wykorzystaniem zdalnych połączeń
Wykonawcy do platformy sprzętowo-systemowej obsługującej System, pod warunkiem
spełnienia następujących wymogów:
a) zdalny dostęp realizowany będzie realizowany wyłącznie z siedziby Wykonawcy na
odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie komputerowym zarządzanym przez
Wykonawcę lub Producenta,
b) dostęp do zdalnego połączenia będą miały tylko i wyłącznie osoby upoważnione
przez Wykonawcę,
c)
Wykonawca zapewni spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. 2004 r. nr 100 poz. 1024)
d) połączenie jest szyfrowane protokołem SSL lub SSH, w zależności od rodzaju usługi,
e) zastosowanie co najmniej 128-bitowych kluczy szyfrujących.
-3-
§6
1. Wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad Systemem
wynosi ………… zł brutto (słownie: ………………………….), w tym wynagrodzenie netto ………….
zł i podatek VAT ………%.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wypłacone zostanie w ratach miesięcznych
w wysokości ……… zł brutto (słownie: ……………..), w tym ……….. zł netto i podatek VAT
……%.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy, nastąpi przelewem, na konto wskazane na
fakturze przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do Zamawiającego.
4. Płatnikiem i adresatem faktury jest: Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000.
§7
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony
będą
dążyły
do
ugodowego
rozstrzygania
ewentualnych
sporów,
a w przypadku braku porozumienia do ich rozpatrywania właściwym będzie sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
4. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści
umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2014 poz. 782 ze zm.).
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,
2
egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
-4-
Download