Projekt umowy

advertisement
UMOWA NR
zawarta w dniu..................2016 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Kłopoczynie, 96-208 Lubania ,
reprezentowaną przez:
Panią Mariannę Wasiak– Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie ,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................................................................................
NIP ...................... REGON ................................
reprezentowaną przez:
........................................................................................................................................
zwaną w dalszej treści „Wykonawcą”,
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. z 2013r , poz. 1473 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt.8 tej ustawy.
§ 1.
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: polegającą na
dostarczeniu 15 ton węgla (eko-groszek)
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę przy zachowaniu najwyższej staranności zgodnie z
zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy
§ 3.
Termin wykonania przedmiotu umowy : ………………………………
§ 4.
Zamawiający jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z
zakresem świadczenia usługi.
Przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym jest:
- p. Marianna Wasiak
§ 6.
Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
brutto .......................zł. (słownie: ...................................).
§ 7.
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie
przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni roboczych od
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/na każdy obiekt oddzielnie/ i potwierdzenia przez
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 8.
Strony postanawiają że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
1.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 6, za
każdy dzień zwłoki,
1.2. za nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto
określonej w § 6, za każdy dzień występowania nieprawidłowości liczony od stwierdzenia
nieprawidłowości do ich usunięcia,
1.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% kwoty brutto określonej
w § 6 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
1.4.za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto określonej
w § 6 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 9.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1.1. Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
1.2.Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
rozpoczyna pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego,
1.3.Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
i nie kontynuuje realizacji umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
1.4.Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia z należytą
starannością oraz z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.Wszelkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte w sposób polubowny, będą rozstrzygane
przez sad powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download