ZAŁĄCZNIK nr 4 – Wzór umowy

advertisement
Oznaczenie sprawy: IPG.271.12.2012
Załącznik Nr 8 do SIWZ
(dotyczy Części 4)
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
UMOWA NR ……../2012(WZÓR)
W dniu ………….2012 r. w Wieliszewie pomiędzy:
Gminą Wieliszew z siedzibą w Wieliszewie, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew,
NIP 536-175-82-64, REGON 013270577, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Wieliszew – Pana Pawła Andrzeja Kownackiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Beaty Dobrowolskiej,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
firmą …………………………………… z siedzibą ……………………………….. wpisaną
do rejestru przedsiębiorców ………………………………. pod nr …………………….., NIP:
……………………, REGON: ……………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację imprez artystyczno rozrywkowych organizowanych na terenie Gminy Wieliszew w roku 2012” prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:
organizacji atrakcji typu: dmuchańce i zabawki pneumatyczne na imprezie plenerowej, o
której mowa w ust. 2, organizowanej na terenie Gminy Wieliszew w roku 2012.
2. Niniejszą umową objęta jest impreza plenerowa Święto Gminy w Wieliszewie przy ul.
Modlińskiej 65 w dniu 03.06.2012 r.,
3. Zakres rzeczowy i warunki zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia stanowiąca integralną część niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Zorganizowania atrakcji typu dmuchańce i zabawki pneumatyczne;
2) Zasilanie musi być bezwzględnie niezależne i odrębne od zasilania gastronomii i innych
odbiorców energii elektrycznej;
3) Wszystkie atrakcje dostępne będą dla chętnych bezpłatnie.
§3
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy w wysokości netto ………….......... zł (słownie złotych:
……………………………..………………..), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w
wysokości ……% w kwocie ……….. zł, całkowita wartość zamówienia wynosi kwotę brutto
………….......... zł (słownie złotych: ……………………………..………………..).
Oznaczenie sprawy: IPG.271.12.2012
§4
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu
przedmiotu umowy.
2. Strony uzgodniły, że wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
§5
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace przez nich
wykonane jak za działania własne.
§6
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 niniejszej umowy.
2. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 3.
3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do
niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub
innych okoliczności, niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było
zapobiec.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 tj. w kwocie
…………. PLN (słownie złotych: ………………………………………..).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………. w dniu ………. .
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń.
1.
2.
3.
§9
Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: ....................................................................
Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: .........................................................................
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana
taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy
pod rygorem nieważności.
§ 10
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
Oznaczenie sprawy: IPG.271.12.2012
§ 11
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
Wykonawca
Zamawiający
Download