UMOWA zakup badan marketingowych wzór

advertisement
WZÓR
UMOWA
na zakup badań marketingowych w ramach PO IG 6.1.
„Wsparcie firmy Polska Ekologia w rozpoczęciu działalności eksportowej”
zawarta w dniu ………….. w …………………, pomiędzy firmą:
Polska Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-526), ul. Krucza 16/22, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071647, NIP 522-24-47-187, reprezentowaną przez:
Romuald Kalyciok – Prezes Zarządu,
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”.
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.
§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup przez Zamawiającego badań marketingowych rynku
niemieckiego, wykonanych przez Wykonawcę.
§ 2 Terminy realizacji umowy
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi ………………………. Zakończenie realizacji
prac określonych w paragrafie 1 niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do 30.11.2013.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 3 Warunki organizacyjne realizacji umowy
Dane oraz niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania usługi doradczej zostaną dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 5 dni po podpisaniu umowy.
Dodatkowe informacje uzupełniające znajdujące się w siedzibie Zamawiającego będą
udostępniane na bieżąco w uzgodnionych terminach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację pracy, dobór konsultantów do realizacji usługi,
jakość wykonania, poziom merytoryczny i terminowość.
Wykonawca wyda Zamawiającemu w umówionych terminach 1 egzemplarz dokumentacji
będącej wynikiem wykonania przedmiotu umowy.
Do prowadzenia przedmiotu umowy Strony ustalają osoby upoważnione do ich
reprezentowania:
a) ze strony Wykonawcy: ………………………………
b) ze strony Zamawiającego: Romuald Kalyciok
§ 4 Zasady odbioru
Podstawą zaakceptowania przez Strony wykonania poszczególnych prac, składających się na
przedmiot umowy, będą stosowne obustronnie podpisane Protokoły Odbioru. Każdy egzemplarz
Protokołu Odbioru winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
§ 5 Wynagrodzenie i zasady płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ………………………….. złotych netto (słownie ……………………………………
złotych). Do wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości 23% wartości faktury.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy ……………………………………………………………… prowadzony przez ………………………………….
§ 6 Postanowienia końcowe
Każda zmiana bądź uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Za Wykonawcę
Za Zamawiającego
Download