Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24

advertisement
UMOWA ZLECENIE NR FLEXI/03/…../2014
zawarta w dniu ………………………………….. w Szczecinie
pomiędzy:
1. Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, z siedzibą przy
ul. Al. Wojska Polskiego 78. 70 – 482 Szczecin, NIP: 852-10-10-235, reprezentowaną przez
Pana Dyrektora Rafała Dąbrowskiego, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
1. ……………………………………………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§1
Na warunkach określonych w umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać druk pokazowego
produktu Platformy Flexicurity, zgodnie z procedurą FLEXI/03/2014.
§2
Umowa zawarta jest na okres od ……………………………………………………………………………….. .
§3
1. Strony ustalają, że cena, która będzie podlegała zapłaceniu Wykonawcy za wykonaną usługę
w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła brutto ……………………………… (słownie:
……………………………………………………………………………………….), wg obowiązującej wysokości stawki
złożonej przez Wykonawcę w ofercie cenowej, tj. …………………………… brutto
1.1. Po przekroczeniu tej kwoty, umowa ulega rozwiązaniu a Wykonawca nie ma prawa
do otrzymania zapłaty ceny za Przedmiot umowy, przekraczającej powyższą wartość.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowane dokumenty do druku w wersji elektronicznej.
3. Zamawiający dokonuje rozliczeń finansowych z Wykonawcą po otrzymaniu Przedmiotu umowy,
zgodnie ze złożonym zamówieniem.
4. Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od wystawienia rachunku/
faktury. Strony ustalają, że zapłata ceny nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem zapłaty ceny na rzecz Wykonawcy.
§4
Strony umowy ustalają, iż poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego,
Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w części nie zrealizowanej, w każdym
przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji zamówienia Przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego FLEXI/03/2014
str. 1
§5
1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach i wysokościach:
a. z tytułu zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego Przedmiotu umowy,
w wysokości 1% ceny Przedmiotu umowy objętego danym zamówieniem, za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia, w którym Przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem miał być
dostarczony do tego dnia jego dostarczenia, w którym w wyniku czynności odbiorowych
nastąpił jego odbiór w całości przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;
b. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
dotyczących Wykonawcy, w wysokości 10% ceny Przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
2. W przypadku gdyby ustalona kara umowna nie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawiającego, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego.
§6
Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem wyjątków w niej przewidzianych, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem
poleconym na adres Strony określony w umowie. Strony są zobowiązane do natychmiastowego
informowania się o zmianie adresów do korespondencji. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie
adresu do korespondencji, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek
doręczenia pod adresem określonym w umowie w chwili zwrotu korespondencji.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Izba Rzemieślnicza MiŚP
w Szczecinie, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych
Izby Rzemieślniczej MiŚP lub Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia , stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku,
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego FLEXI/03/2014
str. 2
Nr 112, poz.1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy
z zastrzeżeniem ust. 2 (Ew. i ust. 3).
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2 zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
4. Wykonawca oświadcza, iż z zawarciem i wykonaniem umowy nie są związane tajemnice jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
§9
1. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
właściwe ze względu na przedmiot umowy przepisy prawa.
2. Spory mogące wynikać z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
…………………………………………..
…………………………………………..
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego FLEXI/03/2014
str. 3
Download