wzór umowy dot. poligrafu komputerowego.

advertisement
Umowa nr …………. /2017
Zawarta w dniu …………..r. w Bydgoszczy pomiędzy
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy reprezentowanym
przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy – insp. Marcina Woźniaka
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
Wykonawcą ……………………………,
zarejestrowanym pod numerem KRS…………………
reprezentowanym przez ……………………………………………cdx……….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie
zakupowej OPEN NEXUS .
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 1 szt poligrafu komputerowego LX4000 System
KIT Model LX4000-S, w ukompletowaniu o parametrach zawartych w zapytaniu ofertowym
wystosowanym przez Zamawiającego, zamieszczonym na platformie zakupowej OPEN NEXUS i
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy.
§ 2
1.Rozliczenie nastąpi wg. ceny zawartej w ofercie zamieszczonej na platformie zakupowej OPEN
NEXUS.
2.Wartość umowy określa się na kwotę ………….brutto (słownie złotych:
00/100 )
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o „sprzęcie” bez bliższego oznaczenia,
należy przez to rozumieć sprzęt, o którym jest mowa w §1.
§ 3
Strony ustalają następujące warunki dostawy:
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w terminie nie
późniejszym niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy w godzinach od 8.00 – 15.00.
Dostawa winna być poprzedzona informacją przekazaną telefonicznie – nr telefonu:
52 588 15 89.
2.Miejsce dostawy -Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w
Bydgoszczy
3. Dostawa nastąpi środkiem transportu Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Za dostarczony w terminie uznaje się sprzęt, którego odbiór został potwierdzony podpisanym
przez strony protokołem przekazania-odbioru.
5. Do dostarczonego sprzętu winny być dołączone karty gwarancyjne zawierające numer seryjny,
termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych
świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.
6. Do dostarczonego sprzętu winna być dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim lub
angielskim
§ 4
Strony ustalają następujące warunki gwarancji i obsługi serwisowej:
1. Okres gwarancji na dostarczony nowy sprzęt winna wynosić minimum 12 miesięcy od dnia
dostawy do siedziby Zamawiającego.
2.
Usunięcie ewentualnej awarii sprzętu nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od momentu
zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej tj. faxem do siedziby serwisu.
3.
Fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowany
każdorazowo w karcie gwarancyjnej.
1.
Zakupiony sprzęt będzie podlegał odbiorowi jakościowemu i ilościowemu w całości. Odbiór
§5
nastąpi na podstawie protokołu przekazania – odbioru.
2. Zakupiony sprzęt winien zostać dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i
odpowiedzialność w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego , tj. Laboratorium
Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.,
3. Jeśli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien
zostać wymieniony w ciągu 30 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
§6
Strony ustalają następujące warunki zapłaty:
1. Po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego przez strony protokołu przekazania ,
Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę , wskazując jako płatnika:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz ul. Powstańców
Wielkopolskich 7 , NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.
4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z winy
Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2
ust 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości umownej, o której mowa w §
2.ust. 2 z wyjątkiem sytuacji istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 2 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w dostawie lub usunięciu awarii w stosunku do terminów o których mowa w § 3 ust. 1 i §
4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur
za realizację przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 - 505 kodeksu
cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego
paragrafu z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności.
6. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość należnych kar umownych, strony będą mogły
dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Prawo odstąpienia wykonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7
dni od zajścia okoliczności uzasadniających jego wykonanie.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadku:
1) Zaniechania produkcji przedmiotu umowy.
2) Wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, gdy dostarczenie przedmiotu
umowy stało się niemożliwe.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w ust. 1 pkt.1 i 2 Zamawiający dopuszcza
dostarczenie towaru, produktu równoważnego – przy czym jego jakość, parametry funkcjonalne
nie mogą być mniejsze – gorsze niż te określone przez Zamawiającego w przedmiotowym
postępowaniu. Jednocześnie cena przedmiotu umowy nie może być wyższa.
3.W przypadku zaoferowania towaru o którym mowa w ust. 2 Wykonawca złoży pisemny
wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego w celu jego akceptacji.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały
stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, rozstrzygać będą
sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
§ 13
Integralną części umowy stanowi oferta Wykonawcy.
Wykonawca:
Zamawiający:
Download