zał.3_umowa sprzedaży energii

advertisement
Załącznik Nr 3 do SIWZ
wzór
UMOWA NR ...........
zawarta w dniu ............................... w Olsztynie pomiędzy:
Spółką Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach, adres: Gryźliny 64, 11-034
Stawiguda, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem 432701, NIP: 7393855959, REGON: 281423257, o kapitale
zakładowym w wysokości 1.360.000 złotych, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Krystynę
Irenę Mathoes, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
...................................., dane teleadresowe........................., NIP .................., REGON .......................
,reprezentowanym przez................................., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
podstawa udzielenia zamówienia - zamówienie publiczne oznaczone FG.V.272.3.2015, prowadzone na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 t.j. z późn. zm.), uchwały nr 3/2014 z
02.09.2014r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o. w sprawie zatwierdzenia
treści Regulaminu zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej równowartość 30 000 euro,
realizowanych przez spółkę Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach oraz uchwały nr 14/2015 z 10.03.2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fotowoltaika Gryźliny spółka z o.o. w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu
Spółki oraz Komisji Przetargowej do przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia przedmiotowego zamówienia
publicznego.
§1
Definicje
1. Następujące pojęcia użyte w tekście niniejszej Umowy oznaczają:
1) „Awaria w Systemie” - warunki w Sieci Przesyłowej i/lub Dystrybucyjnej lub taki jej stan,
który w sposób bezpośredni i obiektywny wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może
wpływać na zdolności Wykonawcy do odbioru od Zamawiającego Energii Elektrycznej, i
który zagraża lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób i
urządzeń lub bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz nie wynika z
niedbalstwa lub winy umyślnej którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy.
2) "Bilansowanie handlowe" – zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego
elektroenergetycznego przez Wykonawcę odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, do
realizacji, umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Zamawiającego i
prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego;
3) „Energia Elektryczna” – energia elektryczna czynna wytworzona w odnawialnym źródle
energii, będąca przedmiotem dostawy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
Umowie, rozliczana w Miejscu Dostarczania.
1
4) „Forma Pisemna” oznacza dokument zapisany ręcznie lub w formie drukowanej o cechach
jednoznaczności w postaci daty, znaku i podpisu osoby odpowiedzialnej przesłany faksem,
pod warunkiem przesłania dokumentu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru a także przekazany osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Jako datę
doręczenia traktuje się datę dostarczenia dokumentu wskazaną na potwierdzeniu odbioru.
Jeżeli inaczej nie wskazano w Umowie, brak dochowania tej formy w sytuacjach, gdy jest ona
wymagana dla danej czynności na podstawie niniejszej Umowy powoduje bezskuteczność
takiej czynności.
5) „Miejsce Dostarczania/Odbioru” – punkt w sieci rozdzielczej/dystrybucyjnej, w którym
następuje dostawa/odbiór Energii Elektrycznej, określony w Załączniku nr 2 do Umowy oraz
Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawartej odrębnie przez każdą ze Stron z
OSD identyfikowane jako Punkt Poboru Energii (PPE).
6) „Okres Rozliczeniowy”- okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
7) „Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)” – przedsiębiorstwo energetyczne (ENERGA
Operator S.A.) zajmujące się dystrybucją, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę
sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
8) „Operator Systemu Przesyłowego (OSP)” – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
posiadający koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci
przesyłowej, odpowiedzialny za ruch, utrzymanie i rozwój tej sieci oraz połączeń sieci
przesyłowej z innymi sieciami, zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, lub
inny podmiot, który w przyszłości przejmie wskazane wyżej zadania Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
9) „Postój Planowy” oznacza planowane przerwanie lub ograniczenie zdolności wytwórczych
źródła wytwórczego określonego w § 6 ust. 1 do dostarczenia do Wykonawcy Energii
Elektrycznej. Zamawiający jest uprawniony do Planowego Postoju w przypadku, gdy jest on
niezbędny w celu przeprowadzenia inspekcji, prób, profilaktyki remontowej, napraw lub
ulepszeń mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzeń
wykorzystywanych przy wykonywaniu Umowy przez Zamawiającego lub ich modernizacji,
lub jakichkolwiek czynności koniecznych dla bezpiecznego wykonywania Umowy i ochrony
praw Stron oraz osób trzecich oraz jakichkolwiek innych czynności wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa.
10) „Sieć Dystrybucyjna” – należy przez to rozumieć sieć elektroenergetyczną wysokich,
średnich i niskich napięć, za którą jest odpowiedzialny Operator Systemu Dystrybucyjnego.
11) „Siła Wyższa” - zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron.
Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, gradobicie, powódź;
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.;
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
d) strajki powszechne (z wyłączeniem strajków u Stron umowy);
2
e) ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzone zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa.
12) „Umowa” - niniejsza Umowa sprzedaży energii elektrycznej,
13) "Wykonawca":
a) podmiot dokonujący zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle
energii - elektrowni słonecznej, fotowoltaicznej w Gryźlinach,
b) Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe (POB) – , który jest odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe Energii Elektrycznej dostarczonej do Sieci Dystrybucyjnej
przez Zamawiającego w Miejscu Dostarczania.
14) "Zamawiający" - Wytwórca/sprzedawca energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródle energii - elektrowni słonecznej, fotowoltaicznej w Gryźlinach,
15) „ZUSE” – Zgłoszenie Umowy Sprzedaży Energii do Operatora Systemu Przesyłowego w
postaci grafiku dobowo-godzinowego spełniającego wymagania określone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP przygotowane przez Wykonawcę na podstawie Planów
Rocznych/Miesięcznych i ich korekt.
2. Wszelkie terminy i pojęcia używane w niniejszej Umowie i niezdefiniowane powyżej posiadają
znaczenie nadane im w aktach wskazanych w § 2 ust. 1.
§2
Postanowienia wstępne
1. Strony zgodnie oświadczają, że podstawę do ustalania i realizacji warunków Umowy stanowią
obowiązujące przepisy prawne oraz postanowienia zawarte w szczególności w:
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,
poz. 1059 j.t.), ze zmianami oraz z aktami wykonawczymi,
2) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną Nr ........................... wydana przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) w dniu ..................................
3) Koncesja Zamawiającego na wytwarzanie Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle
Energii Nr …………………………….. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(„URE”) w dniu .........................,
4) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji o nr ……………………..
Zamawiającym, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
zawarta pomiędzy
5) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji o nr ................................zawarta pomiędzy
Wykonawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,
6) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRiESD) – Bilansowanie systemu
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi - dokument Operatora Systemu Dystrybucyjnego
........................ wraz z kolejnymi zmianami.
2. Strony niniejszej umowy ponadto zgodnie oświadczają, że:
3
1) posiadają wszelkie wymagane przez prawo pozwolenia, zgody i koncesje na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie objętym Umową i że zobowiązują się do stosowania
postanowień IRiESD,
2) Umowy wskazane w ust. 1 pkt 4 i 5, których są Stroną są ważne i aktualne w dniu zawarcia
niniejszej Umowy i umożliwiają realizację jej postanowień w zakresie sprzedaży Energii
Elektrycznej i świadczenia usługi bilansowania handlowego.
§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) sprzedaż Energii Elektrycznej, wytworzonej przez Zamawiającego w odnawialnym źródle
energii - elektrowni słonecznej, fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Gryźlinach gm. Stawiguda,
oraz jej odbiór i zakup przez Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszej Umowie;
2) Wykonawca oświadcza, że dysponuje następującymi kodami identyfikacyjnymi nadanymi
przez OSP:
a) Kod Uczestnika Rynku Bilansującego: .........................
b) Kod Jednostki Grafikowej: ...........................
c) Typ Jednostki Grafikowej: ...............................
§4
Zobowiązania Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) sprzedaży Wykonawcy całej Energii Elektrycznej dostarczonej do Sieci Dystrybucyjnej przez
Zamawiającego w Miejscu Dostarczania na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą zgodnie z
§ 5 Umowy,
2) przeniesienia na Wykonawcę własności Energii Elektrycznej w Miejscu Dostarczania,
3) wskazania Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Obiektu
określonego w § 6 ust. 1,
4) niezwłocznego przekazywania do Wykonawcy informacji o wystąpieniu awarii źródła
produkcjiOZE lub każdej innej nieoczekiwanej przez Klienta zmiany w produkcji energii
elektrycznej przez źródło OZE. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy
składać w formie elektronicznej na adresy podane w § 12. W przypadku braku możliwości
przesłania w wersji elektronicznej dopuszcza się możliwość przesłania faksem na numery
podane w § 12,
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) odbioru i kupna całej Energii Elektrycznej dostarczonej do Sieci Dystrybucyjnej przez
Zamawiającego w Miejscu Dostarczania,
2) terminowej zapłaty za zrealizowaną dostawę Energii Elektrycznej po cenach i na zasadach
ustalonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy,
3) zgłaszania Operatorowi Systemu Przesyłowego, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesyłowej, do realizacji umów Energii Elektrycznej (ZUSE) w wielkościach
określonych zgodnie § 5 Umowy,
§5
Uzgodnienie ilości energii elektrycznej
4
1. Minimalna planowana roczna ilość sprzedaży Energii Elektrycznej (Plan roczny) określona jest w
Załączniku nr 1.
2. Zamawiający ma prawo dokonać korekty planowanej rocznej ilości sprzedaży Energii
Elektrycznej w Załączniku nr 1 (zmiana Załącznika nr 1) i przesłać Wykonawcy w terminie do 5
dni roboczych przed rozpoczęciem roku objętego Planem rocznym.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy, w przypadku, gdy rzeczywiste ilości sprzedanej Energii Elektrycznej odbiegać
będą od ilości określonych w Planie rocznym lub w Planach Miesięcznych.
4. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o Postojach Planowych
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym postojem.
5. Plany: Roczny/Miesięczne oraz ich korekty a także informacje o Planowanych Postojach należy
przesłać Wykonawcy w formie elektronicznej na adres: ..................lub faxem na nr ...............
6. Wykonawca na podstawie przekazanych Planów: Rocznego/Miesięcznych (i ich korekt)
przygotuje do zgłoszenia do OSP dobowo-godzinowe grafiki ZUSE.
§6
Techniczne Warunki Dostawy i Odbioru
1. Zamawiający będzie sprzedawał Wykonawcy Energię Elektryczną wytworzoną w elektrowni
słonecznej, fotowoltaicznej o mocy 1 MW, będącej własnością Zamawiającego, zlokalizowanej w
miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie.
2. Wykonawca będzie odbierał Energię Elektryczną w Miejscach Dostarczania/Odbioru określonych
zgodnie z Załącznikiem nr 2.
3. Zamawiający odpowiedzialny jest za eksploatację jednostek wytwórczych i utrzymanie ich
zdolności do realizacji planowanych dostaw.
4. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować się do wymagań technicznych określonych w aktualnie
obowiązującej IRiESD OSD, zapewnić eksploatację urządzeń i instalacji w sposób zapewniający
niezawodność współdziałania z siecią elektroenergetyczną OSD, bezpieczeństwo obsługi i
otoczenia, zgodność z wymaganiami obowiązującego prawa.
5. W razie wystąpienia Awarii w Systemie, Strony dostosują się niezwłocznie do poleceń
właściwych służb dyspozytorskich.
§7
Miejsca Dostarczania, pomiary oraz ustalenie wielkości sprzedaży Energii Elektrycznej
1. Energia Elektryczna wytworzona przez Zamawiającego w źródle określonym w § 6 ust. 1 będzie
odbierana przez Wykonawcę w Miejscach Dostarczania/Odbioru, określonych w Załączniku nr 2.
2. Miejsca Dostarczania/Odbioru określone w Załączniku nr 2 do Umowy są zgodne z Miejscami
Dostarczania/Odbioru określonymi w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych, zawartej
odrębnie przez każdą ze Stron z OSD.
3. Ustalenie wielkości Energii Elektrycznej wytworzonej i sprzedanej Wykonawcy przez
Zamawiającego, odbywa się przy użyciu układów i urządzeń pomiarowych opisanych w Umowie
o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z OSD.
4. Wykaz punktów przyłączenia do sieci OSD identyfikowanych poprzez Punkt Poboru Energii
określa Załącznik nr 2.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach
lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających
wpływ na rozliczenia za energię elektryczną.
6. Zamawiający wyraża zgodę na dostęp Wykonawcy do danych pomiarowych dla Miejsca
Dostarczania energii elektrycznej, które udostępnia OSD.
§8
5
Ceny, ustalanie należności
Ceny za Energię Elektryczną i ustalenie należności dla Zamawiającego zostały określone w
Załączniku nr 3 do Umowy.
§9
Rozliczenia finansowe
Ustala się następujący sposób rozliczeń finansowych:
1) rozliczenia za Energię Elektryczną dostarczoną przez Zamawiającego będą dokonywane
zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 3 do Umowy. Do wyliczonej należności
doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
2) ilość Energii Elektrycznej na potrzeby prowadzenia rozliczeń będzie wyznaczana z
dokładnością do 0,001 MWh. W przypadku konieczności dokonania zaokrągleń do trzeciego
miejsca po przecinku obowiązują ogólne zasady zaokrągleń stosowane w matematyce,
3) za sprzedaną Wykonawcy Energię Elektryczną, Zamawiający wystawi fakturę VAT w
terminie do 15 dni roboczych po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego. Faktura
określa ilość sprzedanej energii czynnej, cenę oraz wartość określoną zgodnie z zapisami § 8
niniejszej Umowy,
3. faktury VAT wystawiane przez Zamawiającego płatne są w terminie 28. dni po ostatnim dniu
Okresu Rozliczeniowego. Jeżeli termin zapłaty przypada na sobotę lub inny dzień wolny od
pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym
przypada termin płatności. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku
Zamawiającego,
4) w przypadku, gdy konieczne będzie korygowanie należności, Zamawiający wystawi fakturę
korygującą. Terminem płatności faktur korygujących jest ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego, w którym dokonano korekty,
5) za opóźnienia w zapłacie należne są odsetki ustawowe,
6) płatności będą realizowane na nr rachunku bankowego podany na fakturze,
7) Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do wystawiania faktur bez podpisu,
8) Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług /VAT/ i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej NIP: 7393855959,
9) Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług /VAT/ i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP: ............................
§ 10
Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
jeżeli jej wykonanie lub należyte wykonanie uniemożliwiły okoliczności, które stanowią skutek
działania Siły Wyższej lub Awarii w Systemie.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zaistnieniu zdarzeń
stanowiących Siłę Wyższą lub Awarię w Systemie, o przewidywanym czasie ich trwania i
przewidywanych skutkach dla niniejszej umowy oraz ustaniu powyższych.
3. Strona poszkodowana, wskutek działania Siły Wyższej lub Awarii w Systemie zobowiązuje się
podjąć wszelkie czynności niezbędne do zminimalizowania skutków powstałych w wyniku
działania Siły Wyższej, Awarii w Systemie oraz czasu jej trwania.
4. Jeżeli oddziaływanie Siły Wyższej lub Awarii w Systemie uniemożliwi wykonanie obowiązków
Strony dłużej niż 1 miesiąc, to Strony przystąpią niezwłocznie do renegocjacji Umowy celem
określenia warunków kontynuowania realizacji Umowy.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest
ograniczona do szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści.
6
§ 11
Klauzula poufności
1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z
realizacją niniejszej Umowy mają charakter poufny, w związku z czym nie mogą być
przekazywane osobom trzecim, bez zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie
obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
2. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze
Stron w ujawnianiu informacji, która, mimo iż uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie
przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona oraz należy do informacji
powszechnie znanych, która stanie się publicznie dostępna bez naruszenia postanowień Umowy
lub jej ujawnienie jest wymagane dla wykonania obowiązków Stron wynikających z Umowy oraz
informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub na żądanie odpowiedniego organu administracji publicznej lub sądu.
3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających
dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i ewentualnych
podwykonawców.
4. Za naruszenie klauzuli poufności przez Strony Umowy, poszkodowanej Stronie należna jest kara
umowna w wysokości 10 000 zł.
§ 12
Przeniesienie praw lub obowiązków na osobę trzecią
1. Przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron wynikających z Umowy na osobę trzecią
wymaga wcześniejszego uzyskania zgody drugiej Strony wyrażonej w Formie Pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę
trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia lub
osobę trzecią określonych warunków.
§ 13
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem …..………………………, jednak nie wcześniej niż po
przeprowadzeniu procedury przejęcia POB.
§ 14
Zmiany, renegocjacje i tryb wypowiedzenia Umowy
1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art.144 ustawy
Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
2. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami
niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem
dostosowania Umowy do nowych okoliczności, przywrócenia równowagi kontraktowej zarówno
pod względem wielkości i terminów dostaw, jak i ekwiwalentności świadczeń. Renegocjacje
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
rozpoczną się w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania za
potwierdzeniem odbioru przez jedną ze Stron odpowiedniego zawiadomienia w Formie Pisemnej
pod rygorem nieważności od drugiej Strony wzywającego do renegocjacji Umowy, wskazującego
termin i miejsce przeprowadzenia renegocjacji. Nieprzystąpienie przez jedną ze Stron do
renegocjacji bez uzasadnionej przyczyny, skutkować może rozwiązaniem Umowy przez Stronę
wzywającą do renegocjacji ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy następuje z
dniem dostarczenia do drugiej Strony oświadczenia w tej sprawie w Formie Pisemnej pod
rygorem nieważności. W takim przypadku Strony zobowiązane są dokonać wzajemnego
rozliczenia świadczeń wynikających z Umowy.
W przypadku niezakończenia renegocjacji Umowy w terminie dwóch miesięcy liczonych od
następnego dnia po upływie 30 dniowego okresu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w całości lub w części z
trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w
przypadkach istotnego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało
usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania od drugiej Strony zawiadomienia w Formie Pisemnej pod
rygorem nieważności zawierającego:
1) stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy;
2) określenie istotnych szczegółów naruszenia Umowy;
3) żądanie usunięcia wymienionych naruszeń w określonym terminie.
Wypowiedzenie umowy opisane w ust. 3 może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zaprzestania przez jedną ze Stron odpowiednio produkcji lub odbioru energii elektrycznej w
okresie dłuższym niż trzydzieści kolejnych dni bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony,
z wyłączeniem przerw w eksploatacji spowodowanych działaniem Siły Wyższej i Awarii w
Systemie.
2) trwałego lub przedłużającego się zaniedbywania przez jedną ze Stron, obowiązku właściwej
obsługi, utrzymania lub naprawy podstawowych urządzeń technicznych mających wpływ na
realizację niniejszej umowy - w następstwie czego zagrożone jest bezpieczeństwo osób lub
majątku jednej ze Stron lub dostaw świadczonych przez tę Stronę na rzecz osób trzecich.
Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie przysługuje
Stronie, która poprzez swoje działanie spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy.
Brak zgody na propozycje drugiej Strony nie stanowi naruszenia Umowy i nie może być podstawą
jej wypowiedzenia, ani zaprzestania jej wykonywania.
Każda ze Stron może w dowolnym czasie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w
poniższych przypadkach :
1) otwarcia likwidacji drugiej Strony,
2) utraty koncesji przez drugą Stronę,
3) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy,
4) wykreślenia z właściwej ewidencji,
5) zajęcia majątku w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie umowy,
6) rozwiązania lub wygaśnięcia łączącej strony umowy nr …..z dnia ……..o świadczenie usługi
bilansowania handlowego.
Strony maja obowiązek zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu zdarzenia opisanych
powyżej w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.
§ 15
Ustalenia organizacyjne
1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy będzie ..............., tel.
......................., e-mail: .......................
2. Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie Pani
Krystyna Mathoes, tel. 89 523 28 72, 723 666 693, e'mail: [email protected]
8
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 wymaga złożenia pisemnego oświadczeniapod rygorem nieważności.
4. Strony oświadczają, że wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres:
1) Zamawiającego – Fotowoltaika Gryźliny sp. z o.o., 10-516 Olsztyn, ul. Plac Bema 5,
[email protected],
2) Wykonawcy – ..........................adres.....................tel/fax............ e'mail...................
5. Strony zobowiązane są do zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie adresu do korespondencji w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi,
wszelką korespondencję doręczoną na adres wskazany w ust. 3 i 4 uznaje się za doręczoną
skutecznie.
6. Strony oświadczają, iż dopuszczają możliwość dokonania zmian, o których mowa w ust.3 i 5.
Zmiany te nie są traktowane jako zmiany treści niniejszej umowy i nie wymagają aneksowania
umowy.
7. Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz do dostarczania wszelkich danych,
informacji, opinii, dokumentów i wniosków wymienionych w niniejszej Umowie w Formie
Pisemnej.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 i §
15.
2. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego wykonania Umowy lub z niej
wynikającego sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
aktów prawnych i dokumentów przywołanych w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,z których każdy
stanowi oryginał; jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca.
5. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Plan Roczny ilości Energii Elektrycznej do sprzedaży
Załącznik nr 2: Wykaz Fizycznych Punktów Pomiarowych
Załącznik nr 3: Rozliczenia za Energię Elektryczną
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
.....................................................
.....................................................
Załącznik nr 1 do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ............z dnia
………………………………2015 roku
9
Plan Roczny ilości Energii Elektrycznej do sprzedaży w okresie 12 miesięcy
Lp.
Miesiąc
Energia [MWh]
1
Styczeń
22,600
2
Luty
39,500
3
Marzec
94,900
4
Kwiecień
122,000
5
Maj
132,000
6
Czerwiec
126,000
7
Lipiec
122,000
8
Sierpień
116,000
9
Wrzesień
92,400
10
Październik
60,500
11
Listopad
24,600
12
Grudzień
17,100
Suma:
969,600 MWh
Załącznik nr 2 do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ............z dnia
………………………………2015 roku
Wykaz Fizycznych Punktów Pomiarowych:
1. Kod Punktu Poboru Energii identyfikujący punkt przyłączenia do sieci OSD:
………………………………………………….
2. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych do Wykonawcy
dla energii wprowadzonej do sieci przez Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S.A.
Załącznik nr 3 do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ............z dnia
………………………………2015 roku
W ramach realizowania niniejszej Umowy występują następujące rozliczenia:
1. Z tytułu sprzedaży Energii Elektrycznej Zamawiaącemu przysługuje od Wykonawcy należność w
poszczególnych Okresach Rozliczeniowych wyliczona na podstawie poniższego wzoru:
NOR = sCROzhRZ * EDRZ
10
gdzie :
NOR – należność z tytułu sprzedaży Energii Elektrycznej w danym Okresie Rozliczeniowym
(miesiąc kalendarzowy)[zł]
EDRZ- rzeczywista ilość Energii Elektrycznej dostarczonej przez Zamawiającego do Sieci
Dystrybucyjnej w Miejscach Dostarczania w danym Okresie Rozliczeniowym określana przez
OSD na podstawie wskazań liczników rozliczeniowych energii i przekazywana do Wykonawcy
[MWh]
sCROzhRZ - średnia arytmetyczna z godzinowych cen rozliczeniowych odchylenia zakupu na
Rynku Bilansującym prowadzonym przez OSP dla godzin doby, w których nastąpiła dostawa
energii elektrycznej do Sieci Dystrybucyjnej OSD [zł/MWh]. Rozróżnia się następujące
przypadki:
A. gdy sCROzhRZ < X: do rozliczenia energii elektrycznej w danym Okresie
Rozliczeniowym przyjmuje się cenę X
B. gdy sCROzhRZ > Y: do rozliczenia energii elektrycznej w danym Okresie
Rozliczeniowym przyjmuje się cenę Y
2. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego w danym Okresie Rozliczeniowym Faktury VAT
stanowić będzie Raport Handlowy sporządzony przez Wykonawcę i udostępniony do 12-tego dnia
po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego.
3. Strony, w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach, mają obowiązek
powiadomić o tym drugą Stronę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ich stwierdzenia.
4. Wykonawca na podstawie zgłoszonych nieprawidłowości sporządzi raport handlowy korygujący.
5. Sporządzony przez Wykonawcę raport handlowy korygujący jest podstawą do wystawienia faktur
VAT-korekta.
6. Korekty rozliczeń za dostarczoną Energię Elektryczną za mogą dotyczyć wyłącznie zakończonych
Okresów Rozliczeniowych. Długość okresu korygowanego wynosić może 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym jest wykonywana korekta. Po upływie okresu korygowanego
rozliczenia są uznawane jako ostateczne.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
.....................................................
.....................................................
11
Download