SIWZ część II

advertisement
Wzór
Część II SIWZ
Umowa Nr
zawarta w Gdańsku dnia ......................... 2010 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
NIP 957-00-27-503 REGON 190536641 zwanym w treści umowy
„ Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora - .........................................................
a ...................................................................................................................................... działającym
podstawie...............................................................................................................................
na
NIP........................,
REGON .........................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
.......................................................................................
Umowa zawarta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655ze zm.)
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
....................................................................................................................................................................
(nazwa części, na którą Wykonawca złoŜy ofertę)
zgodnie z treścią niniejszej umowy, SIWZ oraz złoŜonej oferty przetargowej stanowiących odpowiednio
załączniki nr 1 i 2 do umowy.
2. Zakres robót do wykonania określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§2
1. Strony uzgadniają, Ŝe prace będące przedmiotem umowy zostaną zrealizowane do ………
………2010r. z zastrzeŜeniem, Ŝe rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie wcześniej niŜ w połowie
czerwca 2010r.
2.
Ostateczny termin rozpoczęcia robót uzaleŜniony będzie od warunków hydrologicznometeorologicznych mających wpływ na rozwój roślinności wodnej. Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac Zamawiający wskaŜe Wykonawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy na kwotę
.....................zł. (słownie: ........................................................................................) netto + ....%VAT,
co daje łącznie kwotę .......................... zł. brutto (słownie: ................................................................).
2. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie bezusterkowy protokól zdawczo – odbiorczy, w
oparciu o który Wykonawca wystawi fakturę.
§4
NaleŜność zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest ..........................., tel.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………………………………………,tel.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w treści art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin ewentualnego odstąpienia od umowy to 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie naleŜne z tytułu
wykonania części umowy.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% określonego w §3 wynagrodzenia
brutto, za kaŜdy dzień zwłoki,
2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 niniejszej
umowy.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaŜności i są
dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z okolicznościami
określonymi w SIWZ.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
§ 10
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
a trzy otrzymuje Zamawiający.
§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
2. oferta Wykonawcy,
3. zakres robót.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
2
Download