UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH nr

advertisement
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH nr
Zawarta dnia ................ w Toruniu pomiędzy:
Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, reprezentowaną przez:
Zbigniewa Fiderewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
........................................................................................................................................
zwanego dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie doradztwa
prawnego i reprezentacji prawnej w sprawach wynikających z przedmiotu działania jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, których wykaz stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
2. Świadczenie pomocy prawnej będzie polegać w szczególności na:
1) konsultacjach i doradztwie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i aktów wykonawczych do tych ustaw;
2) udzielaniu porad oraz wyjaśnień z zakresu interpretacji i stosowania prawa, w szczególności
oświatowego, postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych;
3) sporządzaniu opinii prawnych w zakresie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe;
4) reprezentowaniu placówek oświatowych w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami
orzekającymi;
5) przygotowywaniu pism procesowych.
§2
Forma świadczenia usługi
1. Przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przez Wykonawcę, który może udzielić dalszego
pełnomocnictwa (substytucji) innemu radcy prawnemu lub adwokatowi, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wykonawca zapewnia świadczenie pomocy prawnej w formie dyżurów pełnionych w swojej
siedzibie w wymiarze trzy razy w tygodniu po 4 godziny wg harmonogramu uzgodnionego z
Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
3. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3, będą świadczone przez jedną, tą samą osobę
wyznaczoną do obsługi, która jest wpisana na listę adwokatów lub radców prawnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie rejestru czynności dokonywanych w ramach
niniejszej umowy, których kwartalne zestawienie zobowiązany jest przekazywać do Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Torunia w terminie 10 dni od zakończenia kwartału.
§3
Poufność
1. Strony zobowiązują się do zachowania bezterminowej poufności w odniesieniu do wszelkich
materiałów i informacji udostępnionych w trakcie realizacji umowy.
2. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie
otrzymane od Zamawiającego oraz sporządzone na jego zlecenie dokumenty i materiały. Wydanie
materiałów nastąpi w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu świadczenia usługi określonej w §1 w
wysokości............................. zł (słownie:.................................................) wypłacane z dołu na
podstawie faktury VAT przedłożonej Zamawiającemu.
2. Kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie przekazywał na wskazany
przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.
§5
Obowiązywanie umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i zostaje zawarta do dnia 31.12.2011 r.
2. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie, Zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenie niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy prowadzeniu spraw
wynikających z przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania czynności, o
których mowa w §1.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 roku
prawo o adwokaturze.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………….
………………………………
Zamawiający
Wykonawca
Download