Część II SIWZ Wzór UMOWA zawarta w Gdańsku w dniu

advertisement
Część II SIWZ
Wzór
UMOWA
zawarta w Gdańsku w dniu……………….. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie z
ustawą z dn 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
pomiędzy:
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk
NIP 957-00-27-503
REGON 190536641
reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a …………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………….; REGON …………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem umowy jest Dostawa artykułów administracyjno - biurowych (nazwa odpowiedniej
części zamówienia)………………………………………………………, zgodnie z treścią niniejszej umowy,
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą przetargową.
§2
Niniejszą umowę strony zawierają na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r.
§3
Każdorazowy termin, wielkość i miejsce dostaw artykułów będących przedmiotem umowy oraz odbioru
telefonicznie lub faksem,
zużytych opakowań ustalane będą przez Zamawiającego i Wykonawcę
z trzydniowym wyprzedzeniem.
§4
1. Przewidywana
wartość
dostawy
wynosi
.......................
zł
netto
(słownie:
....................................złotych), w tym …..%VAT, co daje łącznie kwotę ……… zł brutto (słownie:
…………………). Wartość ta poza okolicznością wymienioną w ust. 4 może ulec zmianie jedynie w
razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
2.
Ceny jednostkowe za poszczególne składniki asortymentu będącego przedmiotem umowy ustala się
w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
3.
Ceny jednostkowe w okresie obowiązywania umowy pozostają stałe. Ich zmiana może być jedynie
adekwatna do zmiany stawki podatku VAT
4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych
artykułów z zachowaniem cen jednostkowych.
5.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego
w ……………. , na własny koszt i ryzyko, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 800
do 1500
1
§5
Zapłata za dostarczoną partię towaru w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę dokonana
zostanie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty dostawy.
§6
1. Zamawiający sprawdza zgodność ilościową i asortymentową otrzymanego towaru z dokumentami
dostawy (fakturą), niezwłocznie po otrzymaniu towaru.
2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności (braków) Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę
w formie pisemnej.
3. Uznana reklamacja ilościowa może być załatwiona - o ile istnieje możliwość wyboru sposobu
u Wykonawcy - przez:
a) rozliczenie finansowe uwzględniające obniżenie ceny,
b) uzupełnienie braku w dostawie.
§7
1. W przypadku wystąpienia reklamacji jakościowych Zamawiający składa zgłoszenie reklamacyjne
zawierające:
a) nazwę reklamowanego asortymentu
b) ilość reklamowanego towaru
c) szczegółowy opis uszkodzenia lub błędu
d) numer faktury otrzymanej od Wykonawcy.
2. Załatwienie zasadnych reklamacji następuje przez:
a) wymianę wadliwego towaru na wolny od wad lub
b) obniżenie ceny.
§8
Sposób załatwienia reklamacji przewidzianej w treści §6 i §7 należy do Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów
administracyjno biurowych w zakresie przewidzianym w przepisach kodeksu cywilnego.
2. Minimalny termin gwarancji na artykuły biurowe będące przedmiotem niniejszej umowy nie może
być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany, na własny koszt, na pełnowartościowe te artykuły biurowe,
które w okresie terminu ważności okażą się złej jakości.
§10
W razie naruszania przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności w zakresie jakości dostaw
i ewentualnych braków ilościowych, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia.
§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z okolicznościami określonymi w
SIWZ.
§12
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w treści art. 145
2
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin ewentualnego odstąpienia od umowy to 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne z tytułu
wykonania części umowy.
§13
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1% wartości brutto partii towaru, która
winna być dostarczona Zamawiającemu w danym terminie, za każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto dostaw, niezrealizowanych
wskutek odstąpienia od umowy.
2. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
§14
W sprawach, które nie zostały uregulowane w treści niniejszej umowy, zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy.
§ 15
Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddadzą
rozpoznaniu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądu powszechnego.
§16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego jeden egzemplarze otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający .
§17
Integralną część niniejszej umowy stanowi zestawienie – oferta cenowa.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
3
Download