UMOWA Nr DZT/8/2009

advertisement
WZÓR UMOWY DZI 15/P/2012
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie
nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych
zawarta w dniu .... .............2012 r. w Krakowie pomiędzy:
Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN ul .Radzikowskiego 152,
31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04,
nr NIP: 675 000 04 44, REGON: 000326983, reprezentowanym przez:
1. prof. dr hab. Marka Jeżabka
- Dyrektora
przy udziale
2. Danuty Adamskiej
- p.o. Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………., reprezentowaną(ym) przez:
………………………………………….
zwaną(ym) dalej Wykonawcą
Umowę niniejszą zawarto w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego przetargu, na
podstawie zebranych ofert, nie objętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie
art.4 ust.8 PZP) oraz zgodnie z Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania
umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych
prowadzonego Zarządzeniem Dyrektora IFJ nr 7/2010 z dnia 1 lipca 2010 r.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zasilacza prądu stałego TDK Lambda seria
G10kw – 1 szt. i zasilacza prądu stałego TDK Lambda seria G5000 – 1 szt., według
specyfikacji technicznej, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część umowy.
§2
1. Koszt realizacji umowy ustala się na kwotę: ............ zł netto + podatek VAT ....%.
Łącznie: ............. zł brutto (słownie: ..............................., ..../100 zł brutto).
2. Kwota obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za
przedmiot umowy oraz jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia, w tym koszty
transportu i ubezpieczenia.
3. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu odbioru
opisującego dokładnie (według nazwy, symbolu, numeru seryjnego) przedmiot umowy,
datę wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, czy jest zgodny z ofertą Wykonawcy,
kompletny, w odpowiedniej ilości, zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do
normalnego użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy, np. instrukcja
obsługi, dokument gwarancji (o ile została udzielona), dokumentacja techniczna, inne.
4. Fakturę VAT Wykonawca wystawi po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego
protokołem, o którym mowa w pkt.3.
5. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa w pkt. 1, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony
Zamawiającego.
1
7. Strony postanawiają, że zapłata nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego, do
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego z siedzibą przy
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Dział Cyklotronu AIC-144 o którym mowa w §
1 w terminie ............., licząc od daty podpisania umowy tj. do dnia ........2012 r..
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, jego
rozpakowania i sprawdzenia będzie p. Grzegorz Janik.
§4
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udzieli ....... gwarancji na warunkach
określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny
brutto określonej w § 2 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmii, w wysokości 0,2 % ceny brutto określonej w § 2 pkt. 1 za każdy
dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 2 ust. 1.
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 2 pkt. 1.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
2
Download