wzór umowy - załącznik nr 2 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w

advertisement
Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……………….............. w ............................................................................
pomiędzy ....................................................................................................................................
z siedzibą w ........................................., ul............................................................................. ,
NIP ...................................., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,
a
....................................................................................................................................................,
z siedzibą w ......................................................... wpisaną do ................................................
pod numerem ............................................................ w ............................................................,
reprezentowaną przez ......... .........................................................................................................
..................................................................................................................................................... ,
zwaną dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami.
§ 1.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego
nr sprawy: PIW-Ag.26.1.2016, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 1 szt. kontenera chłodniczego dla Powiatowego
Inspektoratu
Weterynarii
w
Wysokiem
Mazowieckiem
o
wyposażeniu
i parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym oraz złożoną ofertą.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz ofertą wykonawcy z dnia
.................................., stanowiącą załącznik Nr ..... do umowy.
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie dostarczony w miejsce docelowe na terenie
powiatu wysokomazowieckiego na koszt Wykonawcy do dnia 31 października 2016 r.
§ 2.
1. Chłodnie kontenerowe będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać
niezbędne instrukcje i atesty oraz spełniać wymogi sanitarne.
2. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli chłodnie
kontenerowe, które zostały przedstawione do wydania nie posiadają parametrów i cech
zgodnych ze złożoną ofertą, są uszkodzone, są niekompletne, mimo próby uruchomienia
nie działają lub po uruchomieniu nieprawidłowo działają.
3. Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot zamówienia uważa się za wydany w dacie jego
odbioru bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do jego odbioru.
§ 3.
Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
po stronie Zamawiającego: .......................................................................................... ,
po stronie Wykonawcy: ................................................................................................ .
§ 4.
Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 24 miesiące od daty odbioru.
§ 5.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie netto: ………………………………….......................................................... zł
(słownie: .............................................................................................................. złotych),
powiększone o ...........% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę brutto …….............. zł
(słownie ................................................................................................................ złotych)
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………………………
2.
Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
3.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§ 6.
1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w
następujących przypadkach:
a) w przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5%
wartości brutto przedmiotu zamówienia,
b) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w wydaniu
przedmiotu umowy.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona płatności w terminie określonym w § 5
niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
§7.
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 9.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
1.
Zamawiający
Wykonawca
.........................................
……………………………
Download