umowa - Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

advertisement
Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA
(wzór)
będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę leków o numerze sprawy ZOAG  240/3/11, zawarta
w dniu …………….. w Rzeszowie pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
a
Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
(KRS 0000005198 wpis w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy)
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Dyrektora
przy kontrasygnacie
 mgr Krzysztof Barwinek
2. Głównego Księgowego
 mgr Małgorzata Ziemniak
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dostawy towarów
w wielkościach i asortymencie zgodnym z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb, na koszt i ryzyko
Wykonawcy do magazynu Apteki Szpitala, w ciągu 24 godz. (1 dzień roboczy) od
zamówienia złożonego telefonicznie lub faxem w odpowiednich opakowaniach oraz
transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych
towarów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe
dostarczonego towaru na podstawie Kodeksu Cywilnego, w przypadku stwierdzenia
wad dostarczonego towaru Zamawiający prześle Wykonawcy zgłoszenie reklamacji.
Brak odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 7 dni oznacza uznanie reklamacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej ilości asortymentu
wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak niewykorzystana
ilość asortymentu nie przekroczy 20% wartości umowy brutto. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.
5. Wykonawca zapewnia, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada aktualne świadectwa
rejestracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, ze zm.) oraz, że dokumenty te
zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§2
Zaoferowane ceny jednostkowe zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą
oraz realizacją niniejszego zamówienia loco Apteka Szpitalna.
W sytuacji zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT w czasie
obowiązywania niniejszej umowy ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.
Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto zaproponowanych
w postępowaniu przez cały okres trwania umowy.
W przypadku leków, na które obowiązuje cena urzędowa zmiana cen może następować
według zasad określonych w ust. 5 i 6.
W przypadku zmiany cen urzędowych leków na wyższe niż wynikające z niniejszej
umowy lub wprowadzenia cen urzędowych leków wyższych niż wynikające
z niniejszej umowy, ceny leków dostarczanych na podstawie niniejszej umowy mogą
zostać podwyższone najwyżej do wysokości nowych hurtowych cen urzędowych
leków.
W przypadku zmiany cen urzędowych leków na niższe niż wynikające z niniejszej
umowy lub wprowadzenia cen urzędowych leków niższych niż wynikające z niniejszej
umowy, ceny leków dostarczanych na podstawie niniejszej umowy zostaną obniżone
do poziomu nowych hurtowych cen urzędowych leków z dniem wprowadzenia tych
cen.
Zmiana cen, o których mowa w ust. 5 i 6 wchodzi w życie po zmianie umowy
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Strona występująca z inicjatywą zmiany cen zobowiązana jest każdorazowo
powiadomić pisemnie drugą Stronę o zamiarze zmiany cen, z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem przedstawiają dokumenty uzasadniające wprowadzenie nowych cen.
§3
1. Za dostarczony towar odbiorca zapłaci Wykonawcy cenę zamówienia z podatkiem
VAT w wysokości: ………………………………………………….. w terminie 30 dni
od daty doręczenia faktury, płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku:
………………………………………..
§4
1. Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne:
a) za nieterminową realizację zamówień w wysokości 1% niezrealizowanej części
zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie.
b) za niewypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w umowie w wysokości
1% wartości towarów zareklamowanych, za każdy dzień zwłoki w wymianie
towarów na wolne od wad.
c) za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości
10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo nałożyć na Zamawiającego kary umowne:
a) za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część
zamówienia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy
prawo o zamówieniach publicznych i w tym przypadku nie mają zastosowania
postanowienia o karze umownej, zatem Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień umowy.
§6
Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 22.07.2011 r.
§7
1. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej, umowy strony będą rozstrzygać
polubownie, a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd
Powszechny.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo o zamówieniach publicznych.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach
oryginału, po jednej dla każdej ze stron.
......................................................
Podpis Wykonawcy
......................................................
Podpis Zamawiającego
Download