załącznik nr 5- projekt umowa

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt
Umowa nr /2016
zawarta w dniu ………..2016 roku pomiędzy:
Miejsko-Gminną Przychodnią, ul. Wojska Polskiego 80, 86-100 Świecie
NIP 559-16-97-046
reprezentowanym przez :
Dyrektora
- lek med. Beatę Sternak-Wolańczyk
Gł. Księgowa - Hannę Karnecką
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………..
………………………………………….
zwaną dalej WYKONAWCĄ
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§1
Umowa zostaje zawarta zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w
trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia po niżej 209 000 euro
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- dalej
„Pzp” z póź. zm.
Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia jej podpisania ……………………...
§2
Przedmiotem umowy jest sukcesywna w okresie trwania umowy- sprzedaż:
szczepionki- …………………….., zgodnie z formularzem ofertowym i cenowym stanowiącym integralną
część umowy ( załącznik nr 1 do umowy):
 …………………………. cena: ………………. zł. brutto słownie:…………………………….zł.
Za sprzedany i odebrany towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę wynikająca z załącznika nr 1 do
umowy oraz rodzaju i ilości towaru wykazanego w fakturze.
Termin zapłaty wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i przyjęciu do magazynu.
Zapłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
§3
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją, opisem
zawierającym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa
użytkowania, sposobu przechowywania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub
w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od tego której szczepionki oferta dotyczy, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Oferowane przez Wykonawcę szczepionki muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych ( dokument
do wglądu na każde żądanie Zamawiającego).
Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
Wykonawca pokrywa koszty transportu oraz odpowiada za prawidłowe warunki przewozu przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wybranego asortymentu według zamówienia złożonego
telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, określającego ilość oraz termin
realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie …….. dni od złożenia
Zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym
Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.
1
8. Określone w SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na
zmniejszone zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości dostaw lub rezygnacji z wcześniej złożonego
zamówienia, a zmiana ta nie będzie powodować roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
§4
Ceny podane w formularzu ofertowym-załączniku nr 1 do niniejszej umowy są cenami zawierającymi wszelkie
elementy składowe ostatecznego kosztu towaru dostarczanego Zamawiającemu, w szczególności koszty jego
załadunku i rozładunku, transportu, ubezpieczenia, oraz podatek VAT.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zastrzega się, że strony mogą dokonać zmiany postanowień treści umowy czasowe lub trwale w trakcie jej
obowiązywania w przypadkach podanych poniżej:
a)
strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w
każdym czasie i okoliczność ta nie wymaga zgody Zamawiającego;
b)
podwyższenie cen jednostkowych brutto może nastąpić jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych
zmian;
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru dostawcy w następujących przypadkach na określonych warunkach:
a)
zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego bez zmiany samych stron umowy (zmiana siedziby, nazwy
numeru rachunku bankowego, osób reprezentujących strony umowy) w przypadku zaistnienia wymienionych
wyżej zmian po stronie stron umowy,
b)
zmiany po stronie Wykonawcy o ile zmiana polegać będzie na zasadzie przejęcia odpowiedzialności za
wykonanie zadania wraz z wybranym Wykonawcą w następstwie długu,
c)
zmiana przedstawicieli reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę podczas realizacji umowy np.
osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do wystawiania faktur w przypadkach:
> śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych wymienionych wyżej osób,
> nie wywiązania się wymienionych osób z obowiązków wynikających z umowy
> jeżeli zmiana wymienionych wyżej osób okaże się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od stron (np.,. rezygnacji itp.)
d) zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.,
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a realizowanie złożonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym.
6. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. (art. 145 Prawo zamówień publicznych). W przypadku,
o którym mowa, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części
umowy.
7. Dopuszczalne jest natychmiastowe rozwiązanie umowy za zgodnym porozumieniem obu stron.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i Prawa
zamówień publicznych.
§7
Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszej umowy i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń do jej treści.
1.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
2
Download