Załącznik nr 1 /pieczątka firmowa/ Formularz ofertowy w

advertisement
Załącznik nr 1
/pieczątka firmowa/
Formularz ofertowy
w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
znak: OP/KOP/25-3/17 na tłumaczenie w trakcie konferencji „Dni Przedsiębiorcy rolnego”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie następujących usług, zgodnie z
warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ.
Lp
Rodzaj usługi
Tłumaczenia
- symultaniczne
- konsekutywne
- pisemne
Razem część II zamówienia
Ogółem
jednostka
Ilość
Cena
jednostkowa
(zł)
Wartość
netto
(zł)
Wartość
brutto
(zł)
1
godz.
godz.
strona A4
8
17
10
1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy informacje konieczne do przygotowania oferty.
2.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy
zostaje przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
………………………………………………………….
/miejscowość, data/
…………………………………………………………………….
/pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej/
1
Załącznik nr 2
/projekt umowy do postępowania OP/KOP/25-3/17/
UMOWA
Zawarta w dniu ….. . 2017 r. w Poznaniu pomiędzy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu: 61-659 Poznań;
ul. Winogrady 63, NIP 5342277210, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
Edwarda Matuszaka – dyrektora Oddziału CDR w Poznaniu
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1.
1.
Wykonawca usługi, której dotyczy umowa wybrany został w warunkach określonych w art.
138o pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. zwanej dalej - uPzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz
z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.), w celu tłumaczenia ustnego i pisemnego w terminie 8-9
marca 2017 roku dla celów organizowanej przez Zamawiającego konferencji, zgodnie z warunkami
określonymi w opisie zamówienia w SIWZ
1.
§ 2.
Strony ustalają następujące ceny i koszt wykonania usługi:
Rodzaj usługi
Tłumaczenia
- symultaniczne
- konsekutywne
- pisemne przed konferencją
Razem
jednostka
godz.
godz.
Strona A4
Ilość
Cena
jednostkowa
(zł)
Wartość
netto
(zł)
Wartość
brutto
(zł)
8
17
10
§ 3.
1. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
………………….. zł brutto, w tym VAT …………………. zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług
objętych umową.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT w terminie do 7 dni.
§ 4.
W przypadku niemożliwości wykonania usługi zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zamawiającego na 1 dzień przed terminem, z zastrzeżeniem, że Wykonawca
zobowiązany jest – jeżeli Zamawiający tego zażąda – do zapewnienia tłumaczenia zastępczego.
§ 5.
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1.
Naruszenia postanowień i warunków umowy przez Wykonawcę,
2.
Likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy.
2
§ 6.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – 5000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych
2) W przypadku, gdy wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania w zakresie różnicy pomiędzy wysokością poniesionej szkody, a
wysokością kary umownej.
§7
Wykonawca nie może powierzać wykonania usług wynikających z umowy innym podmiotom lub
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej w postaci
aneksu.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Integralną część umowy stanowi SIWZ.
§ 10.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie a w przypadku nie
osiągnięcia porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający
Wykonawca
3
Załącznik nr 3
Postępowanie: OP/KOP/25-3/17
Oświadczenie wykonawcy
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust 1 pkt 1223 i ust. 5 ustawy Pzp
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe OP/KOP/25-2/17, oświadczam że
spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 –
23 oraz art. 5 ustawy Pzp.
……………………………………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………………………………………….
/pieczęć firmowa i podpis uprawnionej osoby/
4
Załącznik Nr 4
(pieczęć Wykonawcy)
Postępowanie OP-KOP-25-3/2017
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa Wykonawcy ..............................................................................
Adres Wykonawcy.................................................................................
Wykaz 3 wykonanych usług tłumaczenia w trakcie konferencji przez Wykonawcę w okresie 3 lat od
daty składania oferty z zakresu tematycznego podobnego do przedmiotu zamówienia
Lp Nazwa zamawiającego
Czas realizacji
Wartość netto Zakres usługi
początek
koniec
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej
jeden z nich
……………………………………
Pieczątka i podpis Wykonawcy
…………………………………………………..
Miejscowość, data..
5
Download