poczta - Prokuratura Okręgowa w Łodzi

advertisement
Nr sprawy : PO III Zp 2300.7.2016.
Załącznik Nr 8
Formularz oferty
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn: „Monitorowanie systemów alarmowych w wyznaczonych obiektach Prokuratury
Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych”,
składam niniejszą ofertę
1. ZAMAWIAJĄCY:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi
ul. Kilińskiego 152
90 – 322 Łódź
2. WYKONAWCA:
Oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
3. Dane Kontaktowe Wykonawcy
(korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
na niżej wymieniony adres/faks, e-mail, jeżeli wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika ( lidera ) z którym prowadzona
będzie cała korespondencja).
Osoba do kontaktów
Adres korespondencyjny
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Oświadczam, że:
4.1.
zapoznałem (liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym
z Załącznikiem Nr 9„ Istotne postanowienia umowy ” i nie wnosimy zastrzeżeń oraz
przyjmuję (emy) warunki w nich zawarte;
4.2.
w przypadku uznania mojej( naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się
uważam się związanym niniejszą oferta przez okres 60 dni od terminu składania ofert;
4.4.
wykonam zamówienie w terminie: od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi do 30.04.2019 r.
4.5.
składam ofertę [ we własnym imieniu ] / [ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia,
4.6.
zamówienie zrealizuję:(2)
Strona
4.3.
1
do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
a) sam
b) w konsorcjum z.................................................................................................................
c) następujące usługi.......................................................... powierzam podwykonawcom:
- ..........................................................
-...........................................................
4.7.
nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
zamówienia
4.8.
akceptuję warunki płatności zawarte w projekcie umowy;
4.9.
wadium w wysokości
zostało
wniesione
000,00zł.( słownie:
w dniu.....................w
złotych 00/100)
formie.........................................,na
rachunek
Zamawiającego1
4.10. gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i w Istotnych
postanowieniach umowy.
4.11. w przypadku wyboru mojej /naszej oferty jako najkorzystniejszej w dniu podpisania umowy
przedłożę wypełniony wykaz osób które będą wykonywać zamówienie.
4.12. wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie1 prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
5. Cena oferty na:
5.1.
usługa monitorowania oparta na:
A) systemie sygnalizacji włamania i napadu (nadajnik) wraz z reakcją grupy interwencyjnej do
obiektów, w 9 wyznaczonych jednostkach organizacyjnych,
B) patrolowaniu obiektów przez grupy patrolowe (tzw. podjazdy kontrolowane ),
zgodnie z formularzem cenowym zawartym w Załączniku Nr 8 A, wynosi:
Wartość netto: _______________ PLN,
Wartość brutto:_______________ PLN w tym 23% podatek VAT.
Wartość brutto: słownie: (
złotych 00/100),
(cena oferty zawiera wszelkie koszty, jakie zostaną poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny
brutto zostało dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 11 SIWZ).
Wykonawca załącza do oferty wypełniony i podpisany przez osobę/ osoby uprawnione Formularz cenowy jako
wydruk ze wzoru będącego Załącznikiem Nr 8A do SIWZ. Przygotowany przez zamawiającego arkusz jest zapisany
w pliku w formacie xls.
6.wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę:
................................................... str. nr.........
1i 2odpowiednio skreślić
Strona
................................................... str. nr.........
2
................................................... str. nr.........
................................................... str. nr.........
................................................... str. nr......... itd.
7.Integralną częścią niniejszej oferty są załączniki i dokumenty.
podpis osoby upoważnionej do podpisania
oferty w imieniu Wykonawcy
3
Miejscowość / data
_________________________
Strona
_________________
Download