Projekt umowy - PCPR w Kościanie

advertisement
Załącznik. nr 3
UMOWA – CZĘŚĆ NR ……
Zawarta w dniu …….2016 r. pomiędzy :
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie z siedzibą w Kościanie ul. Gostyńska
38, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Przybyłę - Dyrektora PCPR
a
…………………………………….………., zamieszkałym ………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
§1
1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie art.138o, zgodnie z ustawą
Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. 2016 r. poz.
1020) wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług
AOON / Psychologa - Projekt „Tęcza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
CPV 85.31.12.00-4 (usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych);
CPV 85.12.12.70-6 (usługi psychiatryczne i psychologiczne)
2. Niniejsza umowa dotyczy części nr ……...
3. Termin wykonania zadania od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r., w ilości średnio
…….. godzin miesięcznie (ogólnie w takcie trwania umowy ……. godzin)
4. Ogłoszenie z dnia ……. oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej
umowy.
§2
Wykonawcy za wykonanie zadania zgodnie z § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości
…… zł za godzinę (słownie: ………….) tj.: ……………. zł. brutto (słownie: ……….
brutto).
§3
1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminach miesięcznych na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 3 dni
po przedłożeniu przez Wykonawcę
rachunku/faktury w siedzibie Zamawiającego. Miesięczne rozliczenie świadczonych
usług będzie następowało w oparciu o …………………………………………………
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu rachunku/faktury za
dany miesiąc najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca sprawozdawczego.
§4
Praca Wykonawcy będzie kontrolowana przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kościanie. Wykonawca jest zobowiązany do wypełniania ……….. w okresach
miesięcznych i dostarczania jej Zamawiającemu po przepracowaniu średnio ….. godzin, nie
później niż ostatniego dnia każdego miesiąca.
§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§6
1. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę osoby
realizującej zadanie, pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniała wymagania zawarte
w ogłoszeniu, na potwierdzenie czego dostarczy Zamawiającemu odpowiednie
dokumenty.
§7
1. Przewidywane kary umowne:
 w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za odstąpienie
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2. W razie rażących uchybień, ze strony Wykonawcy, w wykonywaniu pracy może
nastąpić rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
§8
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
...............................................
Wykonawca
.............................................
Zamawiający
Download