ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - określenie ceny oferty

advertisement
ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - określenie ceny oferty
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
(dane Wykonawcy - pełna nazwa i dokładny adres)
OKREŚLENIE CENY OFERTY ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W ROZBICIU NA
POSZCZEGÓLNE ZAKRESY PRAC W RAMACH UMOWY WEDŁUG
KALKULACJI WYKONAWCY
Wartość brutto (w zł)
Lp.
Zakres prac
1.
Prace modernizacyjne w postaci remontu,
z zabudową wnęk ściennych dla pomieszczeń
303, 304 i 116, 117
2.
Dostawa oraz prace instalacyjne – klimatyzacja
sufitowa
z
zewnętrznymi
jednostkami
kasetonowymi
3.
Pomiary pomieszczeń 303, 304 i 116, 117
W tym
Podatek VAT
Razem pozycja 1+2+3
………………………………………………
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
…………………………………………………………
własnoręczne podpis/y i pieczęcie imienne
osoby/osób umocowanej/umocowanych
do reprezentowania Wykonawcy
1
Download