OGŁOSZENIE Nr 14 - Sąd Okręgowy w Krakowie

advertisement
OGŁOSZENIE Nr 14
o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługę dostawy wody
źródlanej w butlach, kubków plastikowych jednorazowych oraz dzierżawy urządzeń,
schładzania wody dla Sądu Okręgowego w Krakowie.
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./fax.: (12) 619 58 41
strona internetowa www.krakow.so.gov.pl
email: [email protected]
NIP: 676-10-69-043
REGON: 000322695
Nr konta: 30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja usługi sukcesywnych dostaw wody źródlanej w butlach stanowiących własność
Wykonawcy oraz kubków plastikowych jednorazowych. Łącznie z dostawą wody
Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu urządzenia, które umożliwią korzystanie z wody
w ilości 54 dystrybutorów, z możliwością schładzania wody.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
3) Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 22.06.2015 roku do dnia 30.09.2015.
4) Dane osoby do kontaktu:
Kraków – Dorota Gruchała tel.126195841
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów
ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
6) Wykaz żądanych dokumentów, oświadczeń:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej (CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) zaświadczenie z KRK w stosunku do Wykonawcy,
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym ogłoszeniem i wzorem umowy oraz
o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
a) kryterium ceny – 85 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 85%
b) czas dostawy – 15%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
„mniej lepiej” oferta min./oferta badana x 100 x 15%
Maksymalny termin realizacji dostaw wody nie może przekroczyć 5 dni roboczych.
9) Miejsce i termin składania/otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy
Rondzie 7 - II p. pok. E-233, do dnia 17.06.2015 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie ul. Przy
Rondzie 7, w pok. E-233, II p., w dniu 17.06.2015 r. o godz. 1015.
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
- załącznik nr 1: wzór umowy wraz z załącznikami,
- formularz ofertowy.
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta ma być sporządzona w języku polskim
i w formie pisemnej. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty zgodnie
z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku
dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte. Wszelkie kopie
dokumentów winny być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii. Dokumenty
w formie oryginału nie muszą zawierać podpisu i imiennej pieczęci upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, nie podlegają również zwrotowi. Wymagane dokumenty muszą
być ważne i aktualne. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być
parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i datowane. Oferta winna być
złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej
w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
„Oferta na : „usługę dostawy wody źródlanej w butlach, kubków plastikowych
jednorazowych oraz dzierżawy urządzeń, schładzania wody dla Sądu Okręgowego
w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 17.06.2015 r. godz. 1015” .
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie
oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione
w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.
12) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
13) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie
zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards